Transportansvarsregler

Detaljert oversikt over ansvarsregler, ansvarsbegrensninger, reklamasjon, foreldelse etc. for sjø, vei, fly, jernbane og kombinerte transporter. (1999)

OVERSIKT OVER TRANSPORTANSVARSREGLENE

1. Innledning
2. Det er avtalt og utført en ”ren” sjøtransport
2.1. Internasjonal transport: Sjøloven 24.06.94 nr. 39 (Haag-Visby og Hamburgregler)

2.1.1. Ansvaret §§ 275, 278 og 276

 • Culpa med omvendt bevisbyrde ved lasteskade, tap av gods og forsinkelse,
 • Konvertering av forsinkelse til totaltap etter 60 dager.
 • Ansvarsfritak for nautisk feil og brann. Ikke nevnt: Godsets egen beskaffenhet, force majeure. Ikke nødvendig. Her foreligger ikke culpa.

2.1.2. Begrensning §§ 280 flg

 • Både skade, tap og forsinkelse: 2 SDR pr. kg eller 667 pr. enhet. Det gunstigste for kunden legges til grunn
 • Tap av begrensningsrett ved grov uaktsomhet + forståelse for at tap sannsynligvis ville oppstå, dekkslastning i strid med avtalen.

2.1.3. Reklamasjon § 288

 • Skade
  • Synlig skade: Skriftlig melding om skade og skadens art ved utleveringen. Ikke nødvendig med skriftlig melding ved felles besiktigelse.
  • Skjult skade: Innen 3 dager.
  • Virkning av unnlatt/for sen reklamasjon: Bevisbyrden snus. Det legges til grunn at godset ved utleveringen var i den stand transportdokumentet angir. 
 • Forsinkelse
  • Innen 60 dager etter at godset ble mottatt.
  • Virkningen av unnlatt/for sen reklamasjon: Ikke ansvar for tap som følge av forsinkelsen
 • Reklamasjon til undertransportør får virkning overfor hovedtransportør.

2.1.4. Foreldelse jfr § 501

 • Ett år for skade og tap av gods. Også forsinkelse er ”tap … vedrørende godset”
 • Regresskrav foreldes ett år etter betaling skjedde eller søksmål ble reist.

2.1.5. Avtalefrihet § 254, § 287

 • Kan fravike sjøl. til gunst for men ikke til skade for kunden
 • Avtalefrihet i regressomgangen. Kan være noe tvilsomt om dette gjelder både før og etter tap oppstår. D.l.f.: Ikke avtalefrihet før, kun etter.
2.2. Innenriks transport: Sjøloven 24.06.94 nr. 39. Forskjeller:

2.2.1. Ansvaret §§ 275, 278 og 276 2

 • Ikke ansvarsfritak for nautisk feil og brann.

2.2.2. Begrensning §§ 280 og 281

 • Skadet/tapt gods : 17 SDR pr kg.
 • Forsinkelse : maks et beløp som tilsvarer fraktkravet.
3. Det er avtalt og utført en ”ren landeveistransport”
3.1. Internasjonal transport: Veifraktloven 20.12.74 nr. 68 (CMR-reglene)

3.1.1. Ansvaret jfr §§ 27 flg

 • Tilnærmet objektivt med unntak for force majeure. (NSF antar at streik, lockout eller blokade ikke er f.m etter CMR-reglene)
 • Konvertering av forsinkelse til totaltap 30 dager etter avtalt utleveringsfrist, event. 60 dager hvis slik avtale ikke foreligger.
 • Ansvarsfritak i § 28, bevisbyrderegler i § 29

3.1.2. Begrensning §§ 32, 33 og 34

 • Skade og tap av gods : 8.33 SDR pr. kg + frakt, tollavgifter & andre kostnader
 • Forsinkelse : Tilsvarende fraktkravet

3.1.3. Reklamasjon jfr § 40

 • Tap og skade
  • Synlig tap eller skade: Melding (ikke krav om skriftlighet) om skade og skadens art ved utleveringen. Ikke nødvendig med melding ved felles besiktigelse.
  • Skjult tap eller skade: Innen 7 dager. Krav om skriftlig melding.
  • Virkning av unnlatt/for sen reklamasjon: Bevisbyrden snus. Det legges til grunn at godset var i den stand ved utleveringen som fraktbrevet angir.
 • Forsinkelse
  • Skriftlig melding innen 21 dager etter at godset ble mottatt.
  • Virkningen av unnlatt/for sen reklamasjon: Ikke ansvar for tap som følge av forsinkelsen
 • Ingen bestemmelse som at reklamasjon til undertransportør får virkning overfor hovedtransportør. Antar dette gjelder likevel (smlgn sjøl)

3.1.4. Foreldelse jfr § 41

 • Ett år
  • NB I: Gjelder også fraktførerens krav på frakt.
  • NB II: Særregel om stansning av foreldelsesfristens løp. Når fraktføreren kreves stanses fristen inntil han skriftlig avslår kravet og returnerer de vedlegg som fulgte med kravet.
 • Unntak ved grov uaktsomhet: 3 år
 • Regresskrav § 49 (3) i.f. Regel som tilsvarer sjølovens ”11th hour”-regel. Veifrl § 49 anvendes utvidende/analogisk. Gjelder dermed generelt mellom transportørene.

3 3.1.5. Avtalefrihet § 5

 • Loven kan ikke fravikes, verken til gunst eller ugunst for kunden.
 • Avtale om tidsgarantert levering og verdifrakt mulig jfr §§ 35(2) og 33.
 • RG 1992 s. 931 (Frostating) Oksehud: Veifraktloven gjelder mellom fraktførerene
3.2. Innenriks transport: Veifraktloven 20.12.74 nr. 68. Forskjeller:

3.2.1. Begrensning §§ 32, 33 og 34

 • Skade og tap av gods : 17 SDR pr. kg + frakt, tollavgifter & andre kostnader

3.2.2. Reklamasjon jfr § 40

 • Delvis tap, skade eller forsinkelse:
  • Melding uten ugrunnet opphold.
  • Virkning av unnlatt/for sen reklamasjon: Kravet er tapt.Unntak: Fraktføreren har utvist grov uaktsomhet.

3.2.3. Foreldelse

 • Særregel om stansning av foreldelsesfristens løp gjelder ikke.

3.2.4. Avtalefrihet

Loven kan ikke fravikes til skade for kunden. Fravikelse til gunst for kunden tillatt.

4. Det er avtalt og utført en ”ren” flytransport
4.1. Internasjonal og innenriks transport: Luftfartsloven 11.06.93 nr. 101

4.1.1. Ansvaret §§ 10-19 og 10-20.

 • Objektiv ansvar med unntak for force majeure for skade og tap av gods.
  • Ansvarsfritak: Godsets egen beskaffenhet, feil eller mangler ved godset, mangelfull emballering, krigshandling/væpnet konflikt, utøvelse av offentlig myndighet i forbindelse med innførsel/utførsel eller omlasting.
 • Objektivt, eventuelt strengt culpaansvar med omvendt bevisbyrde for forsinkelse.
  • Ingen konvertering av forsinkelse til totaltap.
 • Ansvarsreglene kan ikke fravikes til skade for kunden, jfr § 10-22.

4.1.2. Begrensning § 10-22

 • Skade og tap av gods samt forsinkelse: 17 SDR pr. kg

4.1.3. Reklamasjon § 10-26

 • Skade eller delvis tap
  • Klage umiddelbart etter at mottager oppdaget forholdet, enten på fraktbrevet eller ved brev. Det må reklameres senest innen 14 dager.
  • Virkning av unnlatt reklamasjon ved mottagelsen av godset: Presumpsjon for at godset var i god stand ved utleveringen.
  • Virkningen av unnlatt reklamasjon innen 14 dager: Kravet bortfaller. (U: Svik)
 • Forsinkelse
  • Skriftlig klage ved påtegning på fraktbrev eller ved brev innen 21 dager fra mottager fikk godset
  • Virkningen av unnlatt/for sen reklamasjon: Kravet bortfaller. (U: Svik)
 • Ingen reklamasjonsbestemmelse for totaltap
 • Reklamasjon til undertransportør får virkning overfor hovedtransportør §10-34.

4.1.4. Foreldelse § 10-29

 • Erstatningskrav etter kap X foreldes etter 2 år

4.1.5. Avtalefrihet § 10-23

 • Fravikelse fra §§ 10-19 t.o.m. 10-22 i kundens disfavør ugyldig. Kan påta seg større ansvar, bl.a. avtale om verdifrakt.
5. Det er avtalt og utført en ”ren” jernbanetransport
5.1. Internasjonal transport: Lov 15.06.84 nr. 74 – COTIF 09.05.80 (=CIMkonvensjonen m.visse endringer.)
5.2. Innenriks transport: Kgl.res 17.10.86. Standardvilkår for innenriks godstransport med Norges Statsbaner 01.04.87 (under revisjon).

5.2.1. Ansvaret §§ 25 - 30

 • Objektivt ansvar for skade, tap og forsinkelse med unntak for force majeure.
 • Bevisbyrderegel m.h.t. for avsenders forhold, godsets særlige beskaffenhet m.v.
 • Konvertering av forsinkelse til totaltap etter 30 dager
 • Lokalgods: Begrenset anvendelse jfr § 1 - Kun ansvar for skade. Ikke konvertering fra forsinkelse til totaltap eller forsinkelse.

5.2.2. Begrensning § 31 - 36

 • Skade og tap av gods : 17 SDR pr. kg + frakt, tollavgifter og andre kostnader
 • Forsinkelse : Maks to ganger fraktbeløpet
 • Tap av begrensningsrett ved grov uaktsomhet

5.2.3. Reklamasjon § 39

 • Synlig tap eller skade : ved utleveringen av godset.
  • Virkningen av unnlatt reklamasjon ved utleveringen: Det legges til grunn at godset var i god stand med mindre annet godtgjøres. Uklart om kravet tapes.
 • Skjult tap/skade: Senest innen 7 dager etter utleveringen.
  • Oversittelse av 7-dagersfristen medfører trolig tap av kravet.
 • Forsinkelse: Skriftlig melding senest innen 21 dager etter mottagelsen.
  • Oversittelse medfører tap av kravet

5.3.3. Foreldelse § 42

 • Krav mot NSB foreldes etter ett år. Ved grov uaktsomhet etter 3 år.
 • NB: Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til eller registreres av NSB innenfor ettårsfristen (event tre år).

5.3.4. Avtalefrihet § 1

 • Avvikende avtale mulig hvis ”forholdene ved transporten gjør det rimelig”. Skriftlighetskrav.
6. Kombinerte transporter - Hovedtrekk

6.1. Hva er en kombinert transport?

 • Kombinert / multimodal transport: Transport som involverer flere transportmidler, typisk: biltransport + fergetransport + biltransport.
 • Suksessiv transport/gjennomgangstransport
 • Utenfor: Det er avtalt en bestemt transportform mens godset rent faktisk transporteres på en annen måte.
  • Typisk: Det er avtalt flyfrakt men godset truckes. Truckene opererer med ”flightnummer” og AWB ustedes.
  • Selv om tap, skade eller forsinkelse har sammenheng med landeveistransporten kan kunden kreve erstatning i samsvar med luftfartslovens ansvarsgrenser. Kan muligens velge ut de gunstigste regler fra hver lov generelt.
6.2. Transportlovgivningens regler om kombinerte transporter

6.2.1. Veifraktlovens § 4:

 • Typisk: Roll on roll off (Ro-Ro) – trafikk. Biltransport + henger og last går en delstrekning med skip + biltransport.
 • Foreligger veifraktavtale jfr § 1?
  • Kan avtalen om kombinert transport med rette karakteriseres som en veifraktavtale? Skjønnsmessig avgjørelse. Hvilken transportstrekning er den dominerende? Hva slags transportdokument er utstedt? Innst. II til veifraktloven s. 12. Bull s. 118
  • Sjøstrekningen er den dominerende, og det er utstedt konnossement. Veifraktloven anvendes ikke jfr ND 1984 s. 292 (Eidsivating) Aluminiumsdommen. Det er her ikke gjort en avtale om veitransport slik veifraktlovens § 1 krever.
   • NB Konnossementet kan bestemme at veifraktloven skal gjelde.
   • Hvis ikke vil sjøloven komme til anvendelse på forhold som angår sjøtransporten jfr Innst. II s. 12.
  • Kort fortransport med kjøretøy forut for sjøtransport: Kjøring på kaiområde er lasteoperasjon jfr ND1984 s. 292 (Eidsivating) Aluminiumsdommen. 
 • Internasjonale transporter: Foreligger fortransport på vei i Norge, eller starter transporten med at hengeren går med skip for deretter å bli kjørt til mottager i utlandet? Uten fortransport i Norge anvendes neppe veifraktlovens regler om internasjonale transporter preseptorisk.
 • Hvis avtalen kan karakteriseres som en ”veifraktavtale”: Veifraktloven kommer til anvendelse
  • Utgangspunktet: Ansvarsreglene i veifrl anvendes. (Objektivt ansvar – 17 eller 8.33 SDR pr. kg / fraktkravet osv.)
  • Unntak jfr § 4 hvor det godtgjøres at skaden, tapet eller forsinkelsen er ”typisk” for sjøtransporter. I så fall er transportøren ansvarlig etter sjølovens regler. (Culpa med omvendt bevisbyrde - 2 SDR pr. kg/667 SDR pr. kollo o.s.v.) – Nettverksprinsipp.

6.2.2. For/ettertransport på vei i forbindelse med lufttransport.

 • Luftfl § 10-19(2) presumpsjonsregel for at skade har oppstått under flytransporten.
  • Er ikke egentlig noen regel om kombinerte transporter - en uklar bevisregel.

6.2.3. For/ettertransport på vei i forbindelse med innenriks jernbanetransport

 • NSB`s standardvilkår § 1 – er ikke ”transportlovgivning” – tas med her likevel
 • Vilkårene gjelder også eventuell hente- og bringetjeneste i tilknytning til jernbanetransporten, selv om hente- og bringetjenesten skjer på veg.
 • Jfr over om veifraktlovens anvendelse: Kan avtalen karakterisers som en vegfraktavtale må vilkårene vike.

6.2.3. For/ettertransport med annet transportmiddel i forbindelse med internasjonal jernbanetransport.

 • Særregler om anvendelse av CIM på kombinerte transporter hvor landeveis – eller sjøtransportør er registrert som særlig linje.
 • Forutsetter at det er ustedt jernbanefraktbrev som overtas av landeveis/sjøtransportør.
 • Bestemmer fraktbrevet at CIM skal anvendes for hele transporten legges CIM til grunn. Hvis ikke: Regelkollisjon kan tenkes.
6.3. Kombinerte transporter som faller utenfor overnevnte regler:

6.3.1. Ingen internasjonal konvensjon i kraft som Norge har sluttet seg til.

6.3.2. Transportdokumentet kan gi regler – f.eks FIATA FBL:

 • a) Lokalisert skade kl. 8.6. a)
  • Beløpsbegrensningene i det aktuelle regelsett kommer til anvendelse
  • Alle andre spørsmål avgjøres etter konnossementets egne regler.
 • b) Ikke-lokalisert skade
  • Beløpsbegrensningene i konnossementet anvendes:
   • Transporter som ikke inkluderer sjøtransporter: 8,33 SDR pr. kg. for skade og tap
   • Transporter som inkluderer sjøtransport: 2 SDR pr. kg / 666.67 SDR pr. kollo.
   • Brudd på tidsgaranti: To ganger fraktkravet
   • Konvertering av forsinkelse til totaltap etter 90 dager
   • Det totale ansvar kan aldri utgjøre mer enn om godset var totaltapt
   • Tap av begrensninsrett ved ”wilful misconduct” fra ledelsens side - egenfeil
  • Alle andre spørsmål avgjøres etter konnossementets regler
 • c) Konnossementets regeler forøvrig:
  • Ansvaret:
   • Culpa med omvendt bevisbyrde for skade og tap. Bevisbyrderegler ved visse feil på kundens side.
   • Ansvarsfraskrivelse for all forsinkelse
   • Tidsgarantert levering kan avtales særskilt.
   • Ansvarsfrasksrivelse for brann og navigasjonsfeil som inntrer under sjøtransport. Unntak for egenfeil & usjødyktighet.
   • Konvertering av forsinkelse til totaltap etter 90 dager. Ikke hvis det kan bevises at godset ikke er tapt.
  • Reklamasjon
   • Synlig tap/skade: Skriftlig spesifisert reklamasjon ved leveringen
   • Skjult tap/skade: Skriftlig (spesifisert) reklamasjon innen 6 dager etter levering
   • Virkningen av unnlatt for sen reklamasjon: Bevisbyrden snus. Det legges til grunn at godset var i god stand ved utleveringen.
   • Ingen reklamasjonsregel for forsinkelse
  • Foreldelse
   • 9 måneder

6.3.3. NSAB 2000

 • a) Innledende om NSAB
  • Henviser i § 23 til transportlovgivningen, som skal gjelde ved lokalisert tap.
  • Har egne ansvarsregler i §§ 15 – 22 for alle andre situasjoner
 • b) Lokalisert skade: Henvisningen til transportlovgivningen i § 23
  • Krav om at tapet oppsto ”mens godset er under transport” 8
  • De regler i det aktuelle regelsett som ”avviker” fra NSAB`s egne ansvarsregler i §§ 15-22 samt 5 (2) anvendes.
   • Må sammenligne transportlovgivningens regel og NSAB`s regel.
    • Samme regel – NSAB legges til grunn. Avvik: Transportlovgivningens regel legges til grunn.
    • Avvik foreligger: F.eks. har NSAB andre beløpsbegrensninger enn Sjøloven. Sjølovens regler gjelder da til fortrengsel for NSAB`s ansvarsregler for tap som oppstår under sjøtransport.
    • Avvik foreligger ikke:
     • NSAB §§ 15-22 har ikke reklamasjonsregler. Transportkonvensjonenes reklamasjonsregler kan dermed ikke sies å ”avvike” fra NSAB §§ 15- 22. Transportlovgivningens reklamasjonsregel skal derfor ikke anvendes. Det er reklamasjonsregler i NSAB § 29. Disse kommer til anvendelse
     • ND 1984 s. 292 (Eidsivating) Aluminiumsdommen: NSAB §§ 15-22 har ikke foreldelsesregler. Veifraktlovens foreldelsesregler er derfor ikke i motstrid med NSAB. Motstrid er i.h.t. NSAB et vilkår for å anvende veifrl, og dette kravet er ikke oppfylt. Veifrl. anvendes derfor ikke.
      • NB: Det er ikke foreldelsesregler i NSAB som gjelder for norske speditører. Må i stedet anvendes den alminnelige foreldelsesregel (3 år).
      • MAO: De enkelte transportkonvensjoners foreldelsesregler kommer ikke til anvendelse gjennom NSAB`s bestemmelser. Den alminnelige regel på 3 år gjelder. FARLIG m.h.t. regresskrav.
 • b) NSAB §§ 15-22
  • Anvendes ved:
   • Ikke-lokalisert skade
   • Lokalisert skade/tap/forsinkelse som oppstår mens godset oppbevares mellom ulike transportavsnitt. (Ligger f.eks hos selvstendig terminaloperatør etter en sjøtransport, i påvente av veitransport.)
 • Ansvaret
  • Objektivt ansvar § 15
  • Unntak: force majeure, oppdragsgivers feil & forsømmelser, godsets egen beskaffenhet m.v. § 16
 • Begrensning
  • Skade og tap av gods 8,33 SDR pr. kg
  • Forsinkelse, frakten krediteres
  • Konvertering fra forsinkelse til totaltap etter 30 – 90 dager (avhengig av godsets destinasjon).
  • Tap av rett til ansvarsbegrensning ved forsett. Ulovfestet: grovt uaktsom egenfeil innebærer også tap av begrensningsrett. NSAB står seg neppe overfor dette.
 • Reklamasjon
  • Synlig skade eller manko:
   • Ved overtagelse av godset event. uten ugrunnet opphold. Senest etter 7 dager.
   • Virkning av unnlatt/for sen reklamasjon: Det legges til grunn at godset var i god stand da det ble mottatt.
 • Forsinkelse (og andre forhold)
  • Reklamasjon innen 14 dager fra oppdragsgiveren fikk eller burde fått kjennskap til de forhold som begrunner ansvar.
  • Tap av krav hvis fristen oversittes.
 • Foreldelse
  • NB: Ingen regel om foreldelse av krav mot norske speditører.
  • Den alminnelige foreldelsesregel på 3 år gjelder
  • Ettårsregelen i NSAB § 30 gjelder Danmark, Finland og Sverige. VIKTIG ved regresskrav mot speditører fra disse landene.

6.3.4. Transportdokument ikke utstedt. NSAB 2000 ikke kommer til anvendelse

 • Man kan anvende det regelsett som ville kommet til anvendelse hadde avtale om transport vært inngått bare for denne transportform. F.eks skade under landeveistransport; anvender veifraktloven utvidende.
 • Man kan betrakte avtalen som en særlig form for transportavtale og anvende alminnelige kontraktsrettslige og transportrettslige prinsipper, d.v.s ubegrenset ansvar. Culpa med omvendt bevisbyrde m.v.
 • Hvilken løsning som er riktig er usikkert. Det kan få betydning om det er tale om lokalisert tap eller ikke.
  • Lokalisert tap – trolig tendens i retning av å anvende det regelsett som gjelder for den transportmåte der skaden oppsto
  • Ikke-lokalisert tap – trolig tendens i retning av å anvende alminnelige transportrettslige prinsipper.
  • Som regel vil det enten være utstedt et FIATA FBL, og hvis ikke kan man ofte(st) falle tilbake på NSAB 2000.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: