Miljøprisen 2017

Den 23. oktober, under banketten på Transport & Logistikk, ble Miljøprisen 2017 tildelt bedriften GF Logistikk. Det var den niende gang prisen ble utdelt, etter at den ble opprettet ved styrevedtak i NHO Logistikk og Transport i 2009. Miljøprogram er et salgsfortrinn sier daglig leder i GF Logistikk, Alex Bråten

Miljøprisen har som formål  å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i vår bransje.
Det kan være å fremme formidling av kunnskap om klimavennlig transport, berømme bedrifter som er spydspisser innenfor miljø eller som stimulerer til kollektiv godstransport.
Det er viktig at miljøprisen understøtter NHO LTs virksomhet og fremmer gode verdier i samfunnet.

Fra komiteens innstilling vedr. årets pristildeling:

Transport- og logistikknæringen består av alt fra enkeltmannsforetak til store konsern med egne miljørådgivere.  Mange er dyktige og gjør en formidabel jobb for miljøet.  De største investeringene er følgelig også de mest synlige. I år har komiteen valgt å vektlegge innsatsen som nedlegges i de små og mellomstore bedriftene.

NHO LTs Miljøpris har som formål å motivere og inspirere hele bransjen til å arbeide med miljøfremmende tiltak. Målet må være at alle gjør noe ut i fra sitt ståsted.

Bakgrunn

· Klimanøytrale transporter har vært en del av bedriftens logistikk løsning siden 2011.  Dette var en tid hvor klima ikke var en selvfølgelig del av en transportørbedrifts hverdag

· Bedriftens klimanøytrale transporter har blitt, og blir, markedsført til alle eksisterende og potensielle kunder

· Bedriften har laget en egen brosjyre for klimasaken, i tillegg inneholder alle kundepresentasjonene en egen side viet til miljø

· Gjennom sitt miljøprogram og invitasjon til et miljøpartnerskap vist samfunnsansvar og nytekning. Bedriften har vist gjennom handling at også de små og mellomstore transportfirmaene kan gå foran og gjøre en forskjell i miljøsaken

Intervju med Alex Bråten

Kort om GF Logistikk

GF Logistikk ble etablert i 2008 i forbindelse med oppstart av ny hovedflyplass, på Gardermoen. Den gangen var konseptet å frakte flygods til og fra Oslo hver time. Siden den gang, så har vi utviklet oss stort og vokst kraftig. Avdelinger i Sandefjord, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er etablert, i tillegg til hovedkontoret på Gardermoen.
Distribusjon av flyfrakt er fortsatt en viktig del av vår virksomhet, men vi leverer også andre lagrings og distribusjonstjenester.
Fra det enkleste, å hente fra A og levere til B, til avanserte logistikkløsninger som utfordrer både oss og kunden til å tenke nytt.

GF leverer blant annet en løsning der vi utfører ulike former for tekniske tjenester, opplæring av brukeren og reparasjon av utstyr. Dette i kombinasjon med lagring og transport.

GF består i dag av 3 ulike selskaper;

GF Logistikk som driver med distribusjon, lager og logistikkvirksomhet
GF Transport som driver transport med trailere
MT spedisjon, som ble kjøpt i oktober 2017, og vil fortsette med storbilsdrift
Totalt 59 mennesker er ansatt i de 3 selskapene som omsatte for mer enn 140 millioner kroner i 2016.
Alt i alt er mer enn 90 biler på veien med vår logo, og representerer oss og våre kunder.

Hva motiverte til å sette i gang et miljøarbeid i bedriften?
Det var flere årsaker til at vi valgte å starte vårt miljøprogram. GF ønsket å gjøre en forskjell, og vi ønsket å bli lagt merke til.
Mange var og er opptatt av miljøvennlige løsninger, og spørsmålet om miljø kommer oftere og oftere.

Vi tror at bærekraftige løsninger blir et krav i nær fremtid.
Ved å være tidlig ute, så vil GF være med å sette en ny standard for bransjen.


Hva har bedriften fått tilbake ved å ha et miljøregnskap?
Miljøregnskapet har gitt oss en helt ny kunnskap.
Vi opplever at våre kunder kommer til oss og søker våre erfaringer.
At vi også kompenserer for egne utslipp gir oss en annerkjennelse hos våre kunder. På en måte så jobber vi i felleskap med kundene mot en grønnere logistikk.
Vi møter veldig mye positivitet hos nye kunder, i anbudsrunder så blir vi lagt merke til, og vurdert positivt.
Miljøprogrammet har gitt oss et salgsfortrinn.

Hva er barrierene, tror du, til at bedrifter vegrer seg for å satse på miljøfremmende tiltak?
Et bevisst forhold til miljøet er i dag valgfritt. Med lave marginer så vil mange velge bort miljøtiltak av hensyn til kostnader. Om konkurrenten kan levere samme tjeneste noen kroner rimeligere, så vil man miste markedsandeler.

Er det noe NHO LT kunne gjort for å gjøre miljøtiltak mer allment og tilgjengelig?
Jeg mener at NHO LT må gå foran og ta føringen når det kommer til grønnere logistikk. NHO LT burde være et organ som myndighetene lente seg til, og som satt på erfaringene fra bransjen.
Gjennom NHO LT, kan man bruke media på en annen måte. Og dermed stille seg annerledes enn enkeltstående selskap som har kommersielle hensikter.
Hva med å lage et miljøforum som jobber på tvers av bransjen? La oss stå sammen og jobbe i felleskap!


Har tildelingen av NHO LTs miljøpris en annen verdi enn kun å være en hyggelig påskjønnelse?
Vi har fått veldig mye positiv omtale. Gjennom denne tildelingen, så har GF blitt lagt merke til av både små og store, nåværende og potensielle kunder.

I tillegg, så er det tydelig at alle i selskapet føler en stolthet til at GF ble tildelt denne prisen.

En positiv bieffekt er at bilene blir vasket oftere. I et kundebesøk vi var i for en uke siden, så nevnte kunden at våre biler synes, og ikke minst at de er rene.


Hva er neste steg for dere i eget miljøarbeid?
Utslippet i 2017 er nå på 1/3 sammenlignet med første måling i 2011.
Vi fortsetter utskiftingen fra EURO 5 til EURO 6.
Gjennom 2018 så vil vi fortsette å utfordre våre kunder til å tenke miljø.
Større anbud vil utelukkende bli gitt klimakompensert.
Vi ønsker å dele av våre erfaringer, og høste av andres. Det er vårt ønske at vi kan finne en felles arena for å diskutere miljøsaken innen transportbransjen.


Et tips til andre som ønsker å komme i gang?
Ta kontakt med noen som jobber med klimakvoter. Det sparket vårt miljøprogram i gang.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: