Endrede smittevernregler fra 9. november sikrer at varetransport til og fra Norge ikke stopper opp

Nyhet, HMS, Arbeidsrett, Næringspolitikk

Publisert

Regjeringen varslet 5. november nye nasjonale smittevernregler som trådte i kraft fra natt til mandag 9. november. Sent søndag 8. november bekreftet Samferdselsdepartementet overfor NHO Logistikk og Transport at nødvendige unntak for å videreføre godstransporten som før er sikret.

 - At vårt påtrykk overfor Regjeringen og Samferdselsdepartementet også denne gangen ga resultater er svært positivt sier Are Kjensli, adm.dir. i NHO Logistikk og Transport. Vi har fått klarsignal på at transport kan fortsette som før også etter 9. november, og at regelendringene ikke stanser grensekryssende varetransport. Det er også positivt at de nye reglene også sikrer adgang for utenlandske arbeidstakere ansatt i norske bedrifter som er på vei til landet for å utføre arbeid med varetransport, sier Kjensli

Det er forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og forskrift 6. november 2020 om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen som er endret med virkning fra 9. november 2020.

Slik regelverket nå er utformet, så er det det et todelt regelsett på den måte at det både gjelder regelverk om krav til negativ korona-test for å få adgang til Norge, og det gjelder regelverk om karanteneperiode dersom man har fått adgang til Norge. De nye reglene er tilpasset slik at begge regelsettene sikrer at varetransport ikke stopper opp.

Forskrift 6. november 2020 nr. 2248 om endringer i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, § 4 a fastsetter som hovedregel et krav om fremleggelse av attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 for alle reisende fra områder med karanteneplikt, jf. covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a. Utlending som kommer til Norge uten slik attest kan bortvises.

Det gjøres unntak fra kravet om negativ test for enkelte grupper, og i forbindelse med varetransport er følgende unntak relevante:

c) utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes

e) utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge

m) utlendinger som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, jf. § 3 bokstav d

Utlendinger som er unntatt fra testkravet bør imidlertid oppfordres til å teste seg etter ankomst.

Den enkelte utlending må ved behov kunne sannsynliggjøre at vedkommende faller inn under ett av de aktuelle unntakene fra innreiserestriksjonene.

Praktisering av regelverket som har blitt gjennomført hittil, som innebærer at sjåfører fra utlandet sitter i bilene mens bilene er på terminalene, er viktig å videreføre, slik at fare for smitte unngås.

Lossing og lasting av biler bør fortsatt foretas av de terminalansatte. Ved behov for å benytte wc må bedriftene sørge for separate wc-fasiliteter for utenlandske sjåfører. Det bør ikke være fysisk kontakt mellom sjåfører og terminalansatte mens de utenlandske bilene losses / lastes og befinner seg på norske terminalområder.

For sjåfører fra utlandet, som er ansatt i norske firmaer og kjører varetransport med stasjoneringssted i Norge gjelder fortsatt krav til fritidskarantene.

Kravet til fritidskarantene innebærer at personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de

a. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge

b. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge

c. har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge

Gjennomføring av fritidskarantene organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.

Covid 19-forskriftens § 6e, som inneholder særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner, endres ikke nå.

Dette innebærer at personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører varetransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Bestemmelsen kan fortsatt kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6c.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen (thor.chr.hansteen@nholt.no, tlf. 917 85 051) eller Are Kjensli (are.kjensli@nholt.no, tlf. 932 94 000).

 

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: