Mobilitetspakken: første endringer trer i kraft 20. august

Publisert

Etter at Europarlamentet godkjente endringene i den første Mobilitetspakken 8. juli, er reglene nå offentliggjort. Endringene for kjøre- og hviletid gjelder allerede fra 20. august.

EU har nå vedtatt endringer i flere regelverk, både kjøre- og hviletid, kabotasje og utstasjonering. Nye regler for kjøre- og hviletid vil tre i kraft fra 20. august, mens regler for kabotasje og ustasjonering vil tre i kraft fra februar 2022.

Kjøre- og hviletid
Det vil fortsatt være forbudt å ta ukeshvilen i kjøretøyet og referanseperioden for ukehvil vil fortsatt være to uker. Sjåføren skal returnere til etableringslandet hver fjerde uke.

Gjelder fra 20. august 2020.

Kabotasje
Som i dag ,kan man maksimalt kjøre tre turer i løpet av syv dager. Endringen er at det legges til en "avkjølingsperiode" på fire dager, etter at det siste oppdraget er utført.

Kjøretøy skal dessuten tilbake til landet der bedriften er etablert hver 8. uke.

Nye regler gjelder fra 21. februar 2022.

Utestasjonering
Her er det en overgangsperiode på halvannet år. EUs medlemsland har fram til 2. februar 2022 på seg til å klargjøre hvordan de nye reglene skal overholdes nasjonalt.

Tredjelandskjøring vil underlegges utestasjoneringsreglene. Det vil si at sjåfører som kjører mellom to tredjeland skal ha samme lønn og arbeidsvilkår som landet de kjører i. Dette innebærer også at informasjons- og påseplikten vil gjelde for deler av internasjonal transport. Det er imidlertid lagt inn noen unntak  for å motvirke tomkjøring og bilateral kjøring, det vil si turer som starter og slutter i opprinnelseslandet vi ikke bli underlagt utestasjoneringsreglene.

Implementering i Norge
Reglene må fortsatt implementeres i Norge for at de skal bli gjeldende. Det er for tidlig å si noe om når det vil være klart.

NHO LT har dialog med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet og vi vil fortløpende orientere våre medlemmer om status. Vi vil også tilpasse våre veiledere og sjekklister til de nye reglene.

Dersom du som medlemsbedrift har noen spørsmål, ta kontakt.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: