Når blir EUs mobilitetspakke gjeldende i Norge?

Publisert

Vi har fått flere spørsmål fra medlemmer rundt regelendringene som er vedtatt i EU. Hva gjelder i Norge og fra når?

Fra når gjelder reglene i Norge?

For at EU-regelverk skal kunne implementeres i Norge må det først tas inn i EØS-avtalen. Først når rettsaktene er tatt inn i EØS-avtalen kan norske myndigheter starte sitt regelverksarbeid. Generelt kan man regne 1 år fra en rettsakt er vedtatt i EU til den er implementert i Norge.

Endringene i kjøre- og hviletid og retur av sjåfører, som trådte i kraft i EU 20. august, gjelder dermed ikke foreløpig i Norge. Vi kan gå ut fra at dette vil tre i kraft august 2021.

De nye reglene om utstasjonering og endringene i kabotasjereglene er vedtatt i EU, men skal først tre i kraft februar 2022. Siden reglene er vedtatt vil arbeidet med ta dem inn i EØS-avtalen og deretter norsk implementering starte selv om reglene ikke trer i kraft før senere. Statens vegvesen anbefaler at vi tar utgangspunkt i at fristene som gjelder i EU også vil gjelde i Norge.

Vi kan derfor ta utgangspunkt i at utstasjoneringsregler og regelen om avkjølingsperiode for kabotasjekjøring vil gjelde i Norge fra 21. februar 2022, som i EU.

Hva bør vi som bedrift gjøre?

Disse reglene er vedtatt i EU, og de vil implementeres i Norge. Vi anbefaler derfor våre medlemmer å gjøre seg kjent med de grunnleggende reglene. Deretter bør man se på hvilke praktiske tilpasninger som må til for å overholde de nye reglene.

Driftsopplegg som åpenbart ikke følger de nye reglene bør ikke inngås. Og man bør også se gjennom gjeldende avtaler. 

Se mer om de ulike endringene her

Men hva med uklarhetene som ligger i regelverket?

Europakommisjonen jobber med retningslinjer for implementering på nasjonalt nivå, og vil komme med mer informasjon senere i høst. For næringen er det viktig at reglene implementeres uten for stort rom for tolkning, slik at det er klart hva som gjelder, at reglene håndheves likt i alle land, og at de samme reglene gjelder for alle. Dette vil bidra til å sikre konkurranse på like vilkår.

På noen punkter i de nye reglene er det rom for tolkning i teksten. Det er derfor ikke nødvendigvis enkelt for næringen å vite hva som vil bli gjeldende i praksis.

Retur av sjåfører er ett eksempel. I teksten står det at transportøren skal tilrettelegge for at sjåføren skal kunne returnere hver 4. uke, enten til sitt hjemland eller til der selskapet har sin base. I den engelske utgaven står det "be able to return". Dette kan tolkes til at sjåføren skal ha mulighet til å returnere, men da ikke nødvendigvis skal.

Inntil Europakommisjonen kommer med sine retnigslinjer, vil vi på punktet om retur av sjåfører vise til CLECATs vurdering av denne bestemmelsen: Sjåfører skal returnere hver 4. uke.

Europakommisjonen har vektlagt ansvaret transportbedrifter har for å tilrettelegge for at sjåfører kan returnere hjem oftere. Man må derfor legge inn retur av sjåfører i sine driftsopplegg.

Utfordringen framover: håndheving

Statens vegvesen har fulgt utviklingen av regelverket i EU, men er ikke i gang med det norske regelverksarbeidet som vil gjøre reglene gjeldende her hjemme. I praksis vil det si at det heller ikke er helt klart hvordan de nye reglene skal håndheves.

Det er utfordrende for næringen at tidslinjen for håndheving er uklart, og at reglene vil håndheves på ulikt vis i Norge og i EU-land. NHO Logistikk og Transport følger opp dette videre med Statens vegvesen.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: