NHO LTs innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

Arbeidet med neste NTP nærmer seg slutten. Her er NHO LTs innspill til regjeringen.

NHO Logistikk og Transport har i sitt høringssvar løftet temaer som er sentrale for godstransporten og gitt konkrete innspill innenfor den enkelte transportform. Du kan lese hele høringssvaret her.

Bylogistikk

Gods ble for første gang løftet fram og inkludert som en viktig del av planen i gjeldende NTP. Med Godsutredningen fikk vi mer fakta på bordet og det ble satt inn konkrete tiltak for godstransporten, spesielt på jernbane. I denne runden er fortsatt gods en sentral del, men vi mener det er temaer som ikke er behandlet godt nok i de ulike oppdragene. Det viktigste er bylogistikk.

- Vi oppfordrer departementet til å sørge for at bylogistikk tas med i det videre arbeidet og at man i NTP 2022-2033 kommer med klare føringer for hvordan man skal løse byene framover. Varetransporten er en like sentral del som persontrafikken og den må derfor løftes til et strategisk nivå i kommunene, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Regjeringen har fastsatt et videreutviklet nullvekstmål: "I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange". Selv om det er helt klart at dette nye målet ikke kan nås uten at også bylogistikken inkluderes, mener vi det er behov for enda mer eksplisitte mål eller virkemidler for å sikre at temaet bylogistikk prioriteres i den enkelte kommunene.

Jernbane

Innenfor jernbane ser vi at det er utfordringer knyttet til å følge opp de ambisjoner som tidligere NTP'er har lagt for sektoren. Det kan være mange grunner til at kostnader øker og fremdriften forskyves, men vi mener man bør se på organiseringen av Bane NOR og at "Nye baner" bør være et tema som må få plass i kommende NTP.

- Jernbanens konkurransekraft må styrkes ved oppgradere infrastrukturen til å kunne ta lengre tog. Én og én strekning bør prioriteres slik at man raskt får hentet ut effekt, i stedet for å spre tiltak utover hele nettet. En korridortenkning bør legges til grunn, der det prioriteres tiltak som faktisk gir mer effektiv flyt i godsstrømmene, sier Kjensli.

I tillegg til infrastrukturtiltak bør man planlegge rutetabellene for godstog mer langsiktig og sørge for at man får effektive ruteleier for godstransport i grunnrutemodellene. Ruter for gods- og persontog bør ses i sammenheng.

Man bør i første seksårsperiode komme igang med oppgraderingene av Alnabru-terminalen. Det viktigste er signalanlegget.

Veitransport

Også på vei bør man prioritere én og én korridor istedenfor å spre tiltak utover. Vi trenger sammenhengende utbygging av trafikksterke strekninger på riksveinettet, men vi trenger også at det rettes mer oppmerksomhet mot viktige fylkesveier. De næringsintensive fylkesveiene er viktige deler av transportkorridorene. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveier må derfor håndteres på en annen måte enn i dag. Veier som er særlig viktige for næringslivet må tilbakeføres som riksveier, eller få en styrket posisjon som næringsveier med egne overføringer av statlige midler til oppgradering og vedlikehold.  Det må planlegges helhetlig selv om ansvaret i dag er plassert hos ulike forvaltningsnivåer.

Modulvogntog øker effektiviteten og reduserer utslipp og ulykkesrisiko med færre vogntog på veien. Det må settes av midler til å utbedre flaskehalser og få åpnet nye strekninger for modulvogntog. 

Sjøtransport

Insentivordningen for godsoverføring til sjø må videreføres og styrkes. NHO LT mener at delstrekninger på jernbane bør utløse støtte, slik er det ikke i dag.

- Sjøtransportens konkurransekraft må styrkes, og her er en gjennomgang av avgifter og gebyrer nødvendig. Det totale nivået er viktig, men det er kanskje enda viktigere at kostnadene er like uavhengig av hvilke havner som skal anløpes. Sjøtransporten er av nasjonal betydning og det bør derfor være nasjonale føringer for vilkårene, sier Kjensli.

Flyfrakt

Flyfrakt er vitalt for sjømatnæringen og for store og små industribedrifter i hele landet. Oslo Lufthavn Gardermoen er navet og de regionale flyplassene er viktige for å feede varer til OSL og videre ut i verden. Det er imidlertid viktig å huske på at man har flyfrakt på en stor del av Norges flyplasser.

- Selv om flyplassene er sentrale deler av transportkorridorene og det passerer gods for store verdier over norske flyplasser hvert år, er forholdene dårlig tilrettelagt for flyfrakten. Det er behov for egne cargo-områder og regelmessige ruter på de ulike flyplassene for å sikre effektive transporter, avslutter Kjensli.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: