Reiseregistreringsskjema for reisende til Norge

Publisert

Regjeringen vedtok mandag 21. desember endringer i forskrift 27. Mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Blant annet NHO Logistikk og Transport ble varslet om endringen 22.12.2020, og Samferdselsdepartementet har bedt om at vi orienterer våre medlemmer.

Den siste regelendringen innebærer at det innføres en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringen trådte i kraft mandag 21. desember kl. 12. Formålet med ordningen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Alle som skal til Norge må registrere informasjon om bl.a. navn, kontaktopplysninger, karantenested og arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg.

Det vil etter hvert bli etablert en digital løsning (tidlig 2021), men fram til denne er på plass, er ordningen papirbasert. Dette betyr at reiseregistreringsskjema må skrives ut og leveres i papir på grensen. Skjemaet er foreløpig bare tilgjengelig på norsk.
Skjemaet er vedlagt som PDF-fil i denne artikkelen, og kan også finnes  på regjeringen nettsider her

Yrkessjåfører i langtransport som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene, jf. covid-19-forskriften § 6b femte ledd. Personer som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst og ankommer Norge etter 21. desember 2020 er ikke fritatt for innreisekarantene i arbeidstiden.

Yrkessjåfører i langtransport kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet som er egnet for overnatting, jf. covid-19-forskiften § 6b sjette ledd. Dette må opplyses i innreiseregistreringsskjemaet.

Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten rimelig grunn, men er ikke et grunnlag for å reise inn i landet, og manglende registrering gir ikke grunnlag for bortvisning av utlendinger.

Samferdselsdepartementet har bedt om at organisasjonene kommuniserer de nye reglene til sine medlemmer, slik at yrkessjåfører som ankommer Norge er forberedt på kravet om å fylle ut reiseregistreringsskjema, og unngår unødvendig forsinkelse ved kryssing av grensen.

Mer informasjon om ordningen kan finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-registreringsplikt-for-alle-som-kommer-til-norge/id2815594/

Informasjon om koronasituasjonen på flere språk kan finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/koronainfo-pa-flere-sprak/id2814563/

NHO Logistikk og Transport har foreløpig ikke mottatt utfyllende opplysninger om denne regelendringen, men vil orientere nærmere dersom vi mottar ny relevant informasjon.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen (, tlf. 917 85 051) eller Are Kjensli (, tlf. 932 94 000).

 

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: