Strengere praksis av innreiseforskriften § 3d

Publisert

Det er ikke anledning til å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter. Det er kun unntak for oppdrag som gjennomfører transport, det vil si et konkret, avgrenset transportoppdrag. Krav til dokumentasjon fra arbeidsgiver strammes med dette også inn.

Endring i praksis av innreiseforskriften § 3d

Samferdselsdepartementet 08.04.2021 har bedt om at NHO Logistikk og Transport, og andre organisasjoner orienterer våre medlemmer om nye og strengere regler knyttet til krav til dokumentasjon ved innreise, slik at yrkessjåfører som ankommer Norge for å utføre innenriks transportvirksomhet har med seg relevant informasjon fra arbeidsgiver til grensepasseringene. Virksomhetene må dokumentere at deres ansatte oppfyller vilkårene for innreise. Det er utarbeidet et skjema på regjeringen.no som kan brukes til dette formålet.

Saken gjelder praktiseringen av innreiseforskriftens § 3, bokstav d.

Forskriftsbestemmelsen er ikke endret, men Justisdepartementet har varslet om at de heretter legger en ny og strengere tolking av regelen til grunn.


"Svært snevert" unntak

Innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d åpner som hovedregel ikke for å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter.
Unntaket gjelder kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Dette unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. I tolkingen av innreiseforskriften legges det til grunn at dette er ment å være et "svært snevert" unntak.

Departementene har utarbeidet liste over hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner (sist oppdatert 16.02.2021).
At sektoren godstransport er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ifølge listens forklaring ikke at alle ansatte innen godstransport er unntatt fra innreiserestriksjonene.
Det er understreket at følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier. Det legges til grunn at unntaket sjelden vil være oppfylt for alle virksomhetenes ansatte.

Innreise for utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter kan unntaksvis gjennomføres så lenge utlendingens "tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov". Kravet er altså at det er strengt nødvendig at personen er fysisk til stede, og at den fysiske tilstedeværelsen er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
Loven legger dermed opp til en konkret vurdering av hver enkelt person, og ikke slik at man kan unnta hele virksomheter eller avdelinger.

Det er opp til hver enkelt virksomhet å konkret vurdere om personell som ikke er bosatt i Norge kan unntas etter bestemmelsen. Innreiserestriksjonene er ikke en søknadsbasert ordning, og det er virksomheten selv som står ansvarlig for sin egen avgjørelse. Samferdselsdepartementet kan gi veiledning i spørsmålet om det aktuelle personellet oppfyller vilkårene.

Samferdselsdepartementet har meddelt følgende i sin e-post datert 08.04.2021:

I henhold til forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (innreiseforskriften) § 3 bokstav d er utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag unntatt fra innreiserestriksjonene.

Justis- og beredskapsdepartementet har informert Samferdselsdepartementet om at de legger følgende tolkning av § 3 bokstav d til grunn:
Innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d åpner ikke for å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter. Unntaket gjelder kun for oppdrag som gjennomfører transport, det vil si et konkret, avgrenset transportoppdrag. Det er tillatt å krysse grensen på vei til eller fra et grensekryssende transportoppdrag.

Dette innebærer at innreise for utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter bare kan gjennomføres så lenge utlendingens "tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov", jf. Midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2c. Unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt.

Kravet er altså at det er strengt nødvendig at personen er fysisk til stede, og at den fysiske tilstedeværelsen er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Loven legger dermed opp til en konkret vurdering av hver enkelt person, og ikke slik at man kan unnta hele virksomheter eller avdelinger.

Transport er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Formålet med unntaket er å sørge for at nøkkelpersoner og personer i driftskritiske stillinger som er strengt nødvendig for å opprettholde transportevne, fremkommelighet, og transportsikkerhet får komme inn i Norge, tross innreiseforbudet. Se liste over kategorier av kritiske samfunnsfunksjoner og eksempler på personellkategorier, s. 15-16. Det understrekes at listen ikke er uttømmende – det kan være andre kategorier enn det som er opplistet som kan omfattes av unntaket.

Virksomheten som benytter unntaket, må dokumentere at deres ansatte oppfyller vilkårene i bestemmelsen. Det er utarbeidet et skjema på regjeringen.no som kan brukes til dette formålet. Det er ikke nødvendig å bruke skjemaet – det avgjørende er at informasjonen som skjemaet etterspør kan dokumenteres ved innreise.

Innreiseregistrering og bestemmelsene om karanteneunntak, med egne testkrav, vil fortsett gjelde dem som er unntatt innreiserestriksjonene, jf. Covid-19-forskriften § 5b og § 6a flg. Vurderingen om det kan gis unntak for karantene i arbeidstiden må foretas uavhengig av innreisevurderingen.

Det er opp til hver enkelt virksomhet å konkret vurdere om personell som ikke er bosatt i Norge kan unntas etter bestemmelsen. Innreiserestriksjonene er ikke en søknadsbasert ordning, og det er ikke adgang for Samferdselsdepartementet å gi særlige unntak basert på vår vurdering av situasjonen. Departementet kan gi veiledning i spørsmålet om det aktuelle personellet oppfyller vilkårene, men det er virksomheten selv som står ansvarlig for sin egen avgjørelse. Den som overtrer innreiserestriksjonene, eller gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i forbindelse med innreisekontroll eller senere behandling av spørsmålet om innreiseadgang, kan straffes etter den midlertidige loven § 9.

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: