Bylogistikk, infrastruktur og fremtidens drivstoff på Logistikkdagen

Godt besøk på Logistikkdagen 2023.

I Sandnes, tirsdag denne uken, ble Logistikkdagen 2023 arrangert. Fylkesveier, godsoverføring fra vei til sjø, bærekraftig- og utslippsfri transport og gode korridorer mellom de ulike transportsegmentene var oppe til diskusjon.

Logistikkdagen arrangeres i regi av Logistikkforeningen, NHO Logistikk og Transport Rogaland, Næringsforeningen Stavanger og Maritimt forum. Konferansen ble ledet av Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Dagen var inndelt i tre hovedspor, hvor det første fokuserte på samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland og godsoverføring fra vei til sjø. Knyttet til sistnevnte var det innlegg fra blant annet Stig Gunvaldsen fra Skretting.

 

Første del av programmet

Gunvaldsen presenterte hvordan de har lykkes med å få mer enn 98% av sine importvolumer over på sjø. Ronny Paulgaard-Pettersen fra Tellus Logistics orienterte om hvordan Tellus jobber opp mot både store og mindre vareeiere for å få dem over på sjøfrakt. I førge Shortsea Promotion Centre ved Jørn Askvik er terskelen for å omgjøre sine logistikkvaner høy for vareeierne, og at informasjon om sjøtransport har vært fragmentert og lite tilgjengelig. Siste ordet i denne sesjonen fikk Stavangerregionen havn (Åsta Vaaland Veen) og Karmsund havn (Kristine Edvinson) som informerte om hvordan havnene kan bidra til å få mer gods fra vei til sjø, herunder tilrettelegging for fremtidens drivstoff og annen nødvendig infrastruktur.

Andre del av programmet

I den neste delen av programmet fikk næringslivet legge fram behovene sine for infrastrukturprosjektene som ligger til revidering i NTP 2026-2035.

Ole Anders Johnsplass (daglig leder i Rema 1000 distribusjon) la vekt på manglende forutsigbarhet i NTP, og en opplevelse av at ikke løftene om veistandard står i stil med virkeligheten. Kristian Løvaas, daglig leder i Westport, fokuserte på utfordringene med transport av gods til og fra havnene på veier som ikke er rustet for denne type trafikk.

Etablering av strategiske logistikknutepunkter som havneterminaler og innlandsterminaler krever effektiv infrastruktur for å kunne realisere viktige samfunnsøkonomiske gevinster i form av utslippsreduksjoner og økt konkurransekraft. Næringslivet har i over 15 år vært tydelige på behovet for Transportkorridor vest i sine innspill til politikerne og forventer at de økonomiske rammene for å realisere prosjektet kommer på plass. E39 Smiene-Harestad må ses i sammenheng med helheten og må realiseres snarest for å være klar for tilknytning til Rogfast i nord.

Ove Erik Vika fra SR Group forklarte de samfunnsøkonomiske kostnadene som akkumuleres som følge av dagens veistandard og satte dermed de relativt små kostnadene med realisering av disse veiprosjektene i perspektiv.
Del to ble avsluttet med en debatt der regionale politikere måtte svare for hvordan de vil jobbe for å realisere veiprosjektene som Rogaland trenger.

 

Tredje del av programmet

Den siste delen av programmet ble viet fremtiden og fremtidens drivstoff .
Per Øyvind Voie (Adm. direktør i Vireon) la fram hvor langt man er kommet på hydrogen til landtransport og hva som blir tilgjengelig av kjøretøy og infrastruktur på kort og lang sikt. Roy Kristensen (Daglig leder i SR Group) presenterte hvor langt de er kommet i prosessen med omstilling til nullutslipps-kjøretøy og hvilke planer de har fremover. Steinar Madsen (styreleder i Maritimt Forum) gjorde rede for hvilke virkemidler bransjen trenger for omstilling til hydrogen og ammoniakk og Hege Økland (Adm. direktør i Hy2gen) presenterte planene for etablering av produksjonsfasiliteter for grønn ammoniakk i Sauda.
Enova ved markedsrådgiver Carl-Erik Kullmann avsluttet med å gjøre rede for hvilke støtteordninger som er gjeldende for grønn omstilling i dag og hvilke tanker de har for fremtiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: