Ny uke, nye NTP-møter

Godt oppmøte fra både næringsliv og organisasjonsliv på innspills-møte i Drammen. Foto: NHO Viken Oslo

Denne uken var det Tromsø og Drammen som stod for tur, når Samferdselsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet inviterer til regionale NTP-innspillsmøter. - Jeg opplevde møtet som lyttende og at vi, fra både næringsliv og NHO/LO, hadde en felles oppfattelse av hva som må vektlegges i kommende NTP, sier Finn Martinsen, konserndirektør i Toten Transport etter møtet.

Som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan inviterer SD og NFD til regionale møter med representanter fra næringslivet. Formålet er å belyse tema som er viktig for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser, og å ha en overordnet og strategisk diskusjon om transportutfordringer og prioriteringer når transportsystemet skal utvikles fremover.

Denne uken stod Region Nord i Tromsø og Region Viken Oslo i Drammen på programmet. Flere representanter fra våre medlemsbedrifter var tilstede ved disse møtene. 

I Drammen var Toten Transport og CargoNet representert ved henholdsvis konserndirektør Finn Martinsen og adm. direktør Ingvild Storås.

På vei

Finn Martinsen, som også er styremedlem i NHO LT Region Øst, hadde følgende opplevelse av møtet.  - Jeg opplevde møtet som lyttende og at vi fra både næringsliv og NHO/LO hadde en felles oppfattelse av hva som må vektlegges i kommende NTP: Det gjaldt både prioriterte områder innen veinettet og hva som må få større plass i forhold til tilrettelegges for det grønne skifte med forutsigbarhet. 

Finn Martinsen 2023.jpg
Finn Martinsen 

 

I sitt innspill til departementene fokuserte Martinsen på blant annet beredeskap  og vedlikehold av infrastruktur. Alternative ruter til hovedvegnettet må utbedres/tilrettelegges for å ivareta transporten ved ulykker/katastrofer (HANS). Også Oslo-Nittedal på RV4 må prioriteres da dette er en flaskehals. For å redusere ulykker på vedlikeholdet må sesongplanlegges, og vegkontroller bør også benyttes som et indirekte virkemiddel.
Infrastruktur må henge sammen med det «grønne skifte»; det er behov for bedre lade/fylle-infrastruktur,  forutsigbarhet om prioriteringer og retning, samt støtteordninger innkjøp/drift av miljøvennlige biler (Enova).
Også HMS bør prioriteres, blant annet må innlandsferjer oppgraderes mht. brannsikring. Større vogntog ( 24m+) med  ADR gods får ikke være med.

På bane

Ingvild Storås la i sin fremføring vekt på jernbanens behov for lønnsomhet, kapasitet og en infrastruktur som fungerer, og var tydelig på at dersom vi skal lykkes med å få mer av godset over på bane er det nødvendig med kompensasjon når en ikke får kjørt tog pga feil på infrastrukturen, en bedre og mer langsiktig miljøstøtteordning, prioritering av fornyelse og vedlikehold, bygging av lange krysningsspor og avlastningsterminal i Oslo-området som tiltak.
Mer gods på bane gir tryggere veier og er et viktig tiltak for å nå miljømålene.

- Jeg noterte meg at de øvrige innlederne også tok opp viktigheten av at mer av godset transporteres på bane, noe jeg selvsagt er glad for, uttaler Storås.

Invild Storås Bilde2.png
Ingvild Storås

 

Prioriteringer i nord

Adrianne Ubeda, daglig leder Holm Shipping i Tromsø og styreleder i NHO Logistikk og Transport Region Nord-Norge, sørget også for at bransjens innspill ble formidlet. 

«Fra kyst til marked»- strategien sier at høy verdiskapning og samfunnsutvikling i den nordlige landsdelen er av nasjonal betydning, og et transportnettverk som er fremkommelig, trygt og tilpasset overgang til lavutslippssamfunnet er et vilkår for å lykkes.
Det må sikres gode transportårer, inkl mange fylkesveier, for å få ressurser fra produksjonsområdene til markedet.  Dette vil også ha betydning for beredskap og bosetting.

For at dette skal muliggjøres må følgende punkter hensyntas:

  • Tiltak i eksisterende NTP, inkl Kystverkets prioriteringer av farleder, havner og fiskerihavner, må oppfylles.
  • Sikre oppfølging på etterslep av vedlikehold – langt utover E6
  • Infrastruktur for grønn transport, bl.a. ladeinfrastruktur
  • Intermodalitet avgjørende - grønn intermodal godskorridor med vei, båt og bane, herunder elektrifisering og dobbeltspor på Nordlandsbanen
  • Videreføre og utvide Kystverkets tilskuddsordning for investering i effektive og miljøvennlige havner,
    (2% av samferdselsmidlene går til kystformål, som står for over 40% av godstransporten i Norge)
  • Videreføre Kystverkets tilskuddsordning for nærskipsfart
  • Redusere omfanget av avgifter som omfatter sjøtransport - sørge for overføring av gods fra vei til sjø

Sist men ikke minst, forutsigbarhet og langsiktighet – det er en forutsetning!, sier Adrianne Ubeda.

 

adrianne ubeda Skjermbilde.PNG
Adrianne Ubeda

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: