Foreløpig tilbakemelding etter en første gjennomgang av Nasjonal transportplan 2025-2036

Publisert

Adm. direktør i NHO LT Are Kjensli.

Regjeringen vil i all hovedsak fortsette satsingen på samferdsel i Norge. Totalt sett er det satt av 1308 milliarder kroner, hvorav 100 milliarder til bompenger. – Etter to år med å snakke ned ambisjonsnivået oppfatter vi heller dette som en videreføring av samferdselspolitikken, sier adm. direktør Are Kjensli

Investeringsnivå for vei og bane

Det er lagt opp til investeringer på 574 milliarder kroner på riksveier og 65 milliarder kroner til fylkesveier og 436 milliarder kroner til jernbane. Dette er jevnt over solide investeringsrammer til både vei og bane, og det er bra at fylkesveiene blir prioritert. Når det gjelder jernbanesiden må vi forutsette at gods på bane (investeringer i terminaler og krysningsspor) får sin nødvendige andel.

Dagens gladsak er den varslede satsingen på forskning, teknologi og en ny forskningssenter-ordning: Transport 2050. Vi har kjempet i mange år for å styrke nettopp denne sektoren gjennom vårt prosjekt Mobilitet 2040. 

Are Kjensli, adm. direktør
Drift og vedlikehold

Det er lagt opp til økte rammer for drift og vedlikehold, for å demme opp vedlikeholdsetterslepet. Vi forventer at dette gir færre hendelser som for eksempel Randklev bru.

Klima

Det er viktig med fokus på det grønne skiftet, som grønt skipsfartsprogram og milliard-satsing på grønn luftfart. Totalt er det satt av 3,7 milliarder kroner til blant annet tungbilpakke inklusiv lade- og fylleinfrastruktur, kombinert med døgnhvileplasser.

Kyst

Det er satt av 34 milliarder til kystformål for å styrke sjøtransporten og utvikle havnene. - Vi synes det blir mye snakk om fiskerihavner og lite konkret for å utvikle godshavnene. Vi forventer at godshavnene får sin nødvendige andel.

Forskning og utvikling

Dagens gladsak er den varslede satsingen på forskning, teknologi og en ny forskningssenter-ordning: Transport 2050. Vi har kjempet i mange år for å styrke nettopp denne sektoren gjennom vårt prosjekt Mobilitet 2040. Med dagens fremlegging har vi fått gjennomslag for økt satsing på forskning og innovasjon, som vi mener er helt avgjørende for å dekke mobilitetsbehovet i fremtiden, øke verdiskapningen og redusere behovet for å investere i infrastruktur.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: