Informasjon om lønnsoppgjøret og oppdaterte lønnssatser

Publisert

Rundskriv med informasjon om lønnsoppgjøret for vår bransje, og oppdaterte satser for NHO Logistikk og Transport sine tariffområder er i dag sendt ut til bedriftenes kontaktperson på tariff/lønn. Alle oppgjørene er nå vedtatt i uravstemming, og lokale lønnsforhandlinger kan iverksettes.

Dokumenter tilgjengelig i pdf

Rundskrivet (denne artikkelen), samt alle forhandlingsprotkollene med fremforhandlede endringer er tilgjengelig i pdf nederst på denne siden.

LØNNSOPPGJØRET 2024
 
I    GENERELT OM LØNNSOPPGJØRET 2024
 
Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør, hvor landsforeninger og fagforbund forhandler om revisjon av de enkelte tariffavtaler for en ny to-årsperiode. 
Ved det forbundsvise hovedoppgjøret i 2024 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 5,2 prosent i 2024.
Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsveksten. Denne rammen fra frontfaget skal de etterfølgende oppgjør forholde seg til.
For de største forhandlingsområdene samlet har utvalget beregnet 
årslønnsveksten fra 2022 til 2023 til 5,3 prosent. Dette er basert på årslønnsnivå 
og antall årsverk. 
 
For arbeidere i transportsektoren i NHO er årslønnsvekst beregnet til 4,9 prosent 
fra 2022 til 2023, mot 4,2 prosent fra 2021 til 2022.
Transportbedrifter (arbeidere) i NHO omfatter blant annet rutebilsektoren, 
spedisjonsfirmaer, innenriks sjøfart, godstransport, avisbudavtalen og i noe 
mindre grad grossistbedrifter og oljeselskaper mv. Noen områder i bransjen, for 
eksempel godstransport, innenriks sjøfart og spedisjonsfirmaer, har lokal 
forhandlingsrett. Bussbransjen utgjør i underkant av 50 prosent av 
transportbedriftene og har ikke lokal forhandlingsrett.
 
Gjennomsnittlig lønnsvekst for alle funksjonærgrupper i NHO er beregnet til 4,4
prosent fra 2022 til 2023, samme som året før. Tallene ovenfor inkluderer både 
faglige, vitenskapelige, tekniske og andre funksjonærstillinger inklusive 
lederstillinger. Lønn for administrerende direktører er også med, og en stor andel 
kontorstillinger på alle nivå. 
 
Norsk økonomi er inne i en periode med moderat økonomisk vekst. Takket være 
en viss vekst i annet halvår 2022, steg Fastlands-BNP med 0,7 prosent i fjor, men 
gjennom hele fjoråret var aktiviteten omtrent uendret. Veksten ventes å være 
moderat også i 2024. Ulike prognoser antyder en fastlandsvekst på 0,5-0,9 
prosent i år. 
 
Konsumprisene økte med 5,5 prosent i fjor. TBU anslår at prisveksten vil avta noe 
i år, til et årsgjennomsnitt på 4,1 prosent. Styringsrenten ble i løpet av fjoråret 
hevet fra 2,75 til 4,5 prosent. Pengepolitikken virker innstrammende på 
økonomien. Norges Banks rentebane fra mars 2024 indikerer uendret 
styringsrente frem til høsten, før den gradvis reduseres. 
 
Høy inflasjon og økte renter har redusert husholdningenes kjøpekraft, og bidratt 
til nedgang i konsum og boliginvesteringer. Etter fall på 0,7 prosent i fjor, anslås 
husholdningenes konsum å øke med 0,9 prosent i 2024 ifølge prognosene TBU 
refererer. Boliginvesteringene falt med 15,6 prosent i fjor, og anslås å falle med 
ytterligere rundt 14 prosent i år
 
Kilde: TBU
 
 
II REGULERING AV MINSTELØNNSSATSER FRA 1. FEBRUAR 2024 
 
Logistikkoverenskomsten er blant de tariffavtaler som har bestemmelse om lønnsgaranti, som innebærer at tariffavtalenes minstelønnssatser til avtalte tider reguleres i tråd med et avtalt statistikkgrunnlag.
 
For Logistikkoverenskomsten ble minstelønnssatsene hevet med kr. 3,52 per time fra 1. februar 2024.
 
Øvrige satser i overenskomsten reguleres fra samme dato i henhold til tidligere praksis.
 
Vi minner om at økningen av minstelønnssatsene ikke er et tillegg som alle har krav på. Denne reguleringen får ingen virkning for arbeidstagere som etter satshevingen ligger på eller over de nye minstelønnssatsene.
 
III TARIFFREVISJON PER 1. APRIL 2024
 
Logistikkoverenskomsten
For tariffområdet Logistikkoverenskomsten gis det i 2024 et generelt tillegg på kr. 7,00 per time fra 1. april.
 
Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet før vedtagelsen, dvs. 12. juni 2024. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av skifttillegg, ubekvemstillegg, overtidstillegg, diettpenger med videre for arbeid utført i perioden 1. april til 12. juni.
 
Følgende er de viktigste endringene som er gjort i Logistikkoverenskomsten:
 • Fagbrevtillegget er hevet med kr. 1,50 til kr. 11,00 per time.
 • For lærlinger som blir satt til skiftarbeid er %-satsen for skifttillegg justert. (Ved overtidsarbeid skal fortsatt lærlingene lønnes med vanlig timesats for ufaglærte i bedriften, og ikke med lærlingelønn.)
 • Sjåførtillegget for faste sjåfører av biler over 7.500 kg er justert opp til kr. 123,75, per uke.
 • Tillegget for sjåfører hvor bedriften forlanger at sjåføren skal ha sertifikatene CE er justert til kr. 74,63 per uke (utover sjåførtillegget).
 • For faste truckførere oppstår også rett til truckførertillegget på kr. 65,- per uke dersom de har gjennomført stroppe- og anhukerkurs.
 • For ordinært arbeid er det nå formelt inntatt i Logistikkoverenskomsten at slikt arbeid kan iverksettes med oppstart fra søndag mellom kl. 22.00-24.00 uten at det foreligger lokal avtale.
 • Skiftarbeid kan også iverksettes med oppstart fra søndag mellom kl. 22.00-24.00 uten at det foreligger lokal avtale. Nattskiftet skal avsluttes kl. 06:00 hvis ikke partene er enige om noe annet.
 • Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid omfatter nå bare tiden fra kl. 06.00 til kl. 07.00. Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid i tidsrommet kl. 17-19 er tatt ut av overenskomsten.
 • Det er inntatt ny bestemmelse om at arbeidstid fra kl. 04.00 til 06.00 kan iverksettes ved lokal avtale. For arbeid i dette tidsrommet betales et tillegg per time på 100 % av den til enhver tid gjeldende lønn. Skifttillegget inngår ikke i timetilleggets beregningsgrunnlag. Betaling etter denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for nattskift som har startet tidligere. Det er individuelle forhold som skal vurderes av de lokale parter, med særlig vekt på sosiale forhold, dersom bedriften ønsker å iverksette arbeid med oppstart i tidsrommet mellom kl. 04.00-06.00.
 • Matpengesatsen ved overtid som varer minst 2 timer økes til kr 107,-.
Overenskomst for Transportselskaper i Norge / Godsoverenskomsten
 
Med virkning fra 1. april endrer Overenskomst for Transportselskaper i Norge navn til Godsoverenskomsten, for å unngå navneuklarhet knyttet til Norges Lastebileier Forbunds overenskomster med tilsvarende navn.
 
Med virkning fra 1. april 2024 skal det for tariffområdet Godsoverenskomsten gis et generelt tillegg på kr. 7,00 per time. 
 
Tariffavtalens minstelønnssatser heves med ytterligere kr. 4,50 per time fra 1. april 2024.
Økningen av minstelønnssatsene er ikke et tillegg som alle har krav på. Denne reguleringen får ingen virkning for arbeidstagere som etter satshevingen ligger på eller over de nye minstelønnssatsene.
 
Med virkning fra 1. juni 2024 skal det for tariffområdet Godsoverenskomsten gis ytterligere et generelt tillegg på kr. 3,50 per time. 
 
Lønnsforhøyelsene for Godsoverenskomsten gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet før vedtagelsen, dvs. 26. juni 2024. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, ubekvemstillegg, helligdagstillegg eller andre fremforhandlede tillegg med videre for arbeid utført i perioden 1. april til 24. juni.
 
 
Følgende er de viktigste endringene som er gjort i Godsoverenskomsten:
 • Bestemmelsen om godtgjørelse for overtidsarbeid er endret på et viktig punkt ved at bestemmelsen om at "påbegynt halvtime skal lønnes som halv time" tas ut av overenskomsten. Det skal heretter bare lønnes for faktisk medgått tid ved overtidsarbeid.
 • Fagbrevtillegget er hevet med kr. 2,00 til kr. 13,00 per time.
 • Det er inntatt ny merknad til sist i bestemmelsen om arbeidsplaner: "Ved endring av arbeidsplaner som anses som tariffstridig eller uheldig for den enkelte arbeidstaker kan dette tas opp mellom partene."
 • Lokale lønnstillegg skal gis med virkning fra 1. april. dersom partene ikke blir enige om en annen dato.
 • I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger er det fastsatt at de tillitsvalgte skal få opplysninger om egne medlemmers lønn. Dette inkluderer opplysninger om navn, lønn, stillingsinnplassering og ansiennitet. De tillitsvalgte skal få utlevert oversikt over sjåførenes gjennomsnittlige månedslønn, inkludert tarifftillegg, så lenge det ikke gir mulighet til å individualisere lønn på individnivå for andre enn egne medlemmer.
 • I bedrifter som har lokale lønnsavtaler er det nå fastsatt at slike avtaler skal nedfelles i protokoll. Lokale lønnssystemer eller særavtaler kan ikke innebære avlønning under overenskomstens satser. Dersom partene inngår lønnsavtaler om andre lønnssystemer skal avtalen synliggjøre hvor stor andel av lønnen og timene som utgjør grunnlønn, kompensasjon for overtid, kompensasjon for ubekvem arbeidstid, uttelling for fagbrev, og andre kompetansetillegg, eventuelle andre tillegg.
 • Bedriftene refunderer utlegg til offentlig gebyr for fornyelse av førerkort, samt utgifter til offentlig lege for utstedelse av helseattest.
 • Bedriftene refunderer dokumentert betalt egenandel begrenset oppad til kr. 3.000,- for tap/skade/tyveri av briller, forutsatt at tapet er uforskyldt og har skjedd i arbeidstiden.
 • Dersom arbeidsgiver pålegger deltakelse på ADR-kurs som avholdes utenfor den ordinære arbeidstid betales medgått kurstid som for overtid bestemt.
 • YSK-kurs som pålegges gjennomført i den ansattes fritid, skal kompenseres for medgått tid med overtidsbetaling.
 • Bestemmelsen om diett er endret, og skal lyde: Sjåfører som kjører flerdagersturer har krav på diett. For fullt reisedøgn skal sjåføren ha full diett. Dietten utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett. For dager hvor sjåføren ikke har fullt reisedøgn har sjåføren krav på delvis diett. Det skal utbetales ¼ diettsats per påbegynte 6. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønn.
 • Matpengesatsen ved overtid som varer minst 2 timer økes til kr 107,-.
Ny minstelønnssats på kr. 222,00 per time fra 1. juni 2024, vil også bli ny allmenngjort minstelønn for godstransport.
 
IV FUNKSJONÆRER
 
Funksjonæravtalene i NHO–området er alle basert på individuell lønnsfastsettelse med adgang til å etablere lønnssystemer som kan brukes aktivt for å tiltrekke, utvikle og beholdedyktige medarbeidere.
 
Av funksjonæroverenskomstene er det bare Standardoverenskomsten (LO/Handel og Kontor) som har garantilønnssatser. 
 
For Standardoverenskomstens område gis det et generelt tillegg på kr. 7,00 per time med virkning fra 1. april 2024.
 
Lønnsforhøyelsene for Standardoverenskomsten gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet før vedtagelsen, dvs. 30. mai 2024. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, ubekvemstillegg, helligdagstillegg eller andre fremforhandlede tillegg med videre for arbeid utført i perioden 1. april til 30. mai.
 
Standardoverenskomstens garantilønnssatser reguleres i 2024 i tråd med lønnsutviklingen siste år. Dette innebærer en satsheving på 4,8%. De regulerte lønnssatser fremgår av vedleggene til dette rundskriv.
Hevingen av minstelønnssatsene i Standardoverenskomsten får ikke virkning for arbeidstakere som etter reguleringen har utgående personlig lønn som ligger på eller over de nye minstelønnssatsene. 
 
I Funksjonæroverenskomstens (YS/NEGOTIA/PARAT/YTF) er forhandlingene ennå ikke gjennomført, men alle eventuelle tillegg forhandles lokalt. 
 
 
VI LOKALE FORHANDLINGER 2024
 
Det skal i tillegg til de sentrale forhandlinger gjennomføres lokale forhandlinger ved en rekke tariffområder. Logistikkoverenskomsten og funksjonæravtalene fastsetter lokal forhandlingsrett. Forhandlingene, som skal være reelle, skal gjennomføres ut ifra den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet etter en samlet vurdering av følgende kriterier: 
 
 • bedriftens økonomi
 • produktivitetsutvikling
 • fremtidsutsikter
 • konkurranseevne
 • lønnsomhet
 • den alminnelige lønnsutvikling i landtransporten
NB: De to siste kriteriene som er listet opp ovenfor kommer ikke til anvendelse ved vurdering for sjåfører og funksjonærer.
 
For bedriftene foreligger det ingen plikt for bedriften til å gi noe tillegg i de lokale forhandlinger. Frontfagsrammen er et makroøkonomisk anslag over lønnsvekst, og er ikke bindende i den enkelte bedrift. Dersom en vurdering basert på de ovennevnte kriteriene viser at det ikke er grunnlag for å gi noen tillegg, har bedriften anledning til å avstå fra å gi lokale tillegg. 
 
Hvis bedriftens økonomiske situasjon, lønnsomhet eller fremtidsutsikter er anstrengt kan det være fullt forsvarlig å ikke gi noen lokale tillegg. De lokale forhandlinger skal gjennomføres på ordinær måte selv om det ikke er grunnlag for å gi lokale tillegg.
 
Unntaksvis kan det være bedrifter som går såpass godt at det kan være forsvarlig å gi lokale tillegg som er høyere enn den forutsatte rammen.
 
NHO Logistikk og Transport minner om at den kostnadseffekt som reguleringen av minstelønnssatser per 1. februar 2024 ("februarreguleringen") har hatt i den enkelte bedrift må tas med i beregningene når lokale forhandlinger skal gjennomføres.
 
Hvis det ikke oppnås enighet i de lokale lønnsforhandlinger, fastsetter bedriften et sluttresultat og gjennomfører deretter resultatet.
 
 
 
Vedlegg 1

FEBRUARREGULERING 2024 - NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT

 

LOGISTIKKOVERENSKOMSTENS REGULERTE LØNNSSATSER GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2024

 

I           Logistikkoverenskomsten

For perioden 1. februar til 1. april 2024 er satsene i overenskomsten:       

§ 1 Lønnsbestemmelser
Minstelønn / Garantilønn (37,5 timers uke)

a) Voksne arbeidere over 18 år

  • Begynnerlønn: kr. 234,52 – kr. 8.794,50 per uke
  • Etter 3 år: kr. 245,89 – kr. 9.220,88 per uke
  • Etter 5 år: kr. 247,66 – kr. 9.287,25 per uke
  • Arbeidende formenn: kr. 272,43 – kr. 10.216,13 per uke

* Minstelønnssatsen for arbeidende formenn / baser skal ligge 10 % over minstelønnssatsen” etter 5 år”.

 b) Unge arbeidere

  • Mellom 16 og 17 år: kr. 164,16 per time
  • Mellom 17 og 18 år: kr. 187,61 per time

 

Vedlegg 2

LØNNSOPPGJØRET 2024 - NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT

 

TARIFFAVTALENES REGULERTE LØNNSSATSER GJELDENDE FRA 1. APRIL 2024

(Og tillegg fra 1. juni for Godsoverenskomsten)

 

I           Logistikkoverenskomsten

II         Godsoverenskomsten (Overenskomst for transportselskaper /sjåfører)

III        Standardoverenskomsten

 

 

I           Logistikkoverenskomsten

Med virkning fra 1. april 2024 er satsene i overenskomsten:     

 §1 Lønnsbestemmelser

Minstelønn / Garantilønn (37,5 timers uke)

a) Voksne arbeidere over 18 år

  • Begynnerlønn: kr. 241,52 – kr. 9.057,00 per uke
  • Etter 3 år:  kr. 252,89 – kr. 9.483,38 per uke
  • Etter 5 år: kr. 254,66 – kr. 9.549,75 per uke
  • Arbeidende formenn: kr. 280,13 – kr. 10.504,88 per uke

* Minstelønnssatsen for arbeidende formenn / baser skal ligge 10 % over minstelønnssatsen” etter 5 år”.

 b) Unge arbeidere

  • Mellom 16 og 17 år: kr. 169,06 per time
  • Mellom 17 og 18 år: kr. 193,22 per time

IV        Godsoverenskomsten (Overenskomst for transportselskaper / sjåfører)

 Tariffområdet omfatter tariffavtaler mellom NHO Logistikk og Transport på den ene siden og Fellesforbundet / Yrkestrafikkforbundet på den andre side.

§ 7.1 Minstelønnsbestemmelser for godstransport

Minstelønnssatser for sjåfører gjeldende fra 1. april 2024:

 

 

Per måned (163 timer)

Per time/37,5 t/uke

0-3 år

kr. 35.615,50

kr. 218,50

3-6 år

kr. 35.941,50

kr. 220,50

6 år +

kr. 36.267,50

kr. 222,50

 

Minstelønnssatser for sjåfører gjeldende fra 1. juni 2024:

 

 

Per måned (163 timer)

Per time/37,5 t/uke

0-3 år

kr. 36.186,00

kr. 222,00

3-6 år

kr. 36.512,00

kr. 224,00

6 år +

kr. 36.838,00

kr. 226,00

 

Ny minstelønnssats på kr. 222,00 per time fra 1. juni, vil også bli ny allmenngjort minstelønn for godstransport.

 

§ 9.1.1.Verkstedarbeidere

Satser fra 1. april 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn uten fagbrev

Månedslønn med fagbrev

Begynnerlønn

kr. 36.050,71

kr. 38.169,71

Etter 2 år

kr. 36.236,53

kr. 38.355,53

Etter 4 år

kr. 36.495,70

kr. 38.614,70

Etter 6 år

kr. 36.779,32

kr. 38.898,32

Etter 8 år

kr. 37.190,08

kr. 39.309,08

Etter 10 år

kr. 37.653,00

kr. 39.772,00

 

Satser fra 1. juni 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn uten fagbrev

Månedslønn med fagbrev

Begynnerlønn

kr. 36.621,21

kr. 38.740,21

Etter 2 år

kr. 36.807,03

kr. 38.926,03

Etter 4 år

kr. 37.066,20

kr. 39.185,20

Etter 6 år

kr. 37.349,82

kr. 39.468,82

Etter 8 år

kr. 37.760,58

kr. 39.879,58

Etter 10 år

kr. 38.223,50

kr. 40.342,50

 

§ 9.1.2.Hjelpearbeidere

Satser fra 1. april 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn

Begynnerlønn

kr. 35.367,74

Etter 2 år

kr. 35.558,45

Etter 4 år

kr. 35.811,10

Etter 6 år

kr. 35.949,65

Etter 8 år

kr. 36.407,68

Etter 10 år

kr. 36.702,71

 

Satser fra 1. juni 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn

Begynnerlønn

kr. 35.938,24

Etter 2 år

kr. 36.128,95

Etter 4 år

kr. 36.381,60

Etter 6 år

kr. 36.520,15

Etter 8 år

kr. 36.978,18

Etter 10 år

kr. 37.273,21

 

§ 9.1.3.Vaskere

Satser fra 1. april 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn

Begynnerlønn

kr. 34.811,91

Etter 1 år

kr. 35.170,51

Etter 2år

kr. 35.325,36

Etter 10 år

kr. 35.768,72

 

Satser fra 1. juni 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn

Begynnerlønn

kr. 35.382,41

Etter 1 år

kr. 35.741,01

Etter 2år

kr. 35.895,86

Etter 10 år

kr. 36.339,22

 

§ 9.1.4.Renholdspersonell innvendig renhold (kontor, bygg, etc.)

Satser fra 1. april 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn

Under 18 år

kr. 31.124,85

0 - 2 år

kr. 33.765,45

2 - 4 år

kr. 34.182,73

Over 4 år

kr. 34.552,74

 

Satser fra 1. juni 2024

 

Ansiennitet

Månedslønn

Under 18 år

kr. 31.695,35

0 - 2 år

kr. 34.335,95

2 - 4 år

kr. 34.753,23

Over 4 år

kr. 35.123,24

 

III        Standardoverenskomsten

 

Etter årets justering i Standardoverenskomstens garantilønnssatser er det følgende satser som gjelder med virkning fra 1. april 2024:

 

Lønns-

gruppe

STILLINGENS INNHOLD OG KRAV TIL KOMPETANSE

Ansiennitet:

0 år

Ansiennitet:

1 år

Ansiennitet:

4 år

1

Arbeidsoppgavene er rutinepreget og styrt av klare regler.

Under 18 år:

27.631,-           

Over 18 år:

31.997,-

 

         -               

 

          -

 

2

Arbeidsoppgavene er stort sett gitt gjennom opptrukne rammer, egne vurderinger forekommer.

Kunnskapskrav:

- Inntil treårig videregående skole

 

 

34.185,-

 

 

35.557,-

 

 

38.286,-

2-1

Arbeidsoppgave og kompetansekrav som gruppe 2, og der medarbeideren har relevant fagbrev for stillingen

35.868,-

37.239,-

39.969,-

3

Arbeidsoppgavene er i noen grad gitt gjennom fastlagte retningslinjer/etablert praksis, selvstendige vurderinger er nødvendige.

Kunnskapskrav:

- Yrkesrelevant fagbrev

- Inntil to års spesial-/høyskole-/

  Universitetsutdanning

 

 

36.128,-

 

 

37.528,-

 

 

40.595,-

3-1

Arbeidsoppgave og kompetansekrav som gruppe 3, og der medarbeideren har relevant fagbrev for stillingen

37.811,-

39.213,-

42.820,-

4

Arbeidsoppgavene har utgangspunkt i gitte mål og resultater, selvstendige vurderinger og problemløsninger er nødvendige.

Kunnskapskrav:

- Inntil tre års høyskole-/ universitetsutdanning

 

 

38.244,-

 

 

39.582,-

 

 

42.788,-

5

Ledende stillinger og stillinger som krever spesialkompetanse m.v.

 

 

          -

 

         -

 

          -

Hvis en medarbeider har lavere lønn enn det som fremgår av satsene under, må lønnen reguleres opp til den aktuelle satsen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: