Viktige forhold og krav

Photo by Smart on Unsplash.

Bransjen har mange forhold og krav som må oppfylles, innenfor ulike deler av virket. Det er viktig å være oppdatert, da feil kan koste dyrt.

NHO LT  ønsker å informere sine medlemmer om noen viktige forhold som gjelder våre plikter i forbindelse med transport av varer og som vi erfarer å være potensielle problemer både for omdømme og for store tap.

Et meget godt og enkelt hjelpemiddel er å sette seg inn i og bruke veilederen for transportbestillere, som for øvrig snart vil bli revidert.

Minstelønn og påseplikt

Det er vår plikt å sørge for at sjåfører får sin minstelønn.
Gjør vi ikke det, kan vi risikere både straffereaksjoner, omdømmetap og vi får et solidaransvar for betaling av riktig lønn til sjåførene.

Unntak for plikten er internasjonale transporter og for kjøretøyer under 3500 kg. Det betyr at regelverket gjelder for nasjonale transporter som også betyr kabotasjekjøring og kjøring etter direktivet om kombinerte transporter, f.eks. transport av en trailer fra internasjonal ankomstkai i Norge til en mottaker innenfor 150 km radius.

Arbeidstilsynet har ofte kontroller som gjennomføres både hos transportørene og hos våre kunder.

 

Regelverket oppfylles ved:

 

1. At det i kontranktene informeres om minstelønn og påseplikt

Det gjelder kontrakten mellom oss og kunden og kontrakten mellom oss og vår underleverandør.
Vi har laget et utkast til hvordan det kan gjøres.
Utkast vedlagt

2. Påseplikten

Det betyr at vi skal sjekke at minstelønnen oppfylles.
Det gjøres ved informasjonen i kontrakten og at vi også får en rett etter våre kontrakter til å få utlevert opplysninger om sjåførens lønn.
Vi har også en plikt til å ha rutiner som gjør at dette blir kontrollert f. eks. ved stikkprøver
Arbeidstilsynet vil kreve at vi fremviser resultatet av siste kontroll
Man behøver ikke ha skriftlige rutiner, men vi har også laget et skjema som kan brukes. Dette, eller liknende, anbefales benyttet, da vi ser at Arbeidstilsynet som regel etterspør en rutinebeskrivelse.
Skjema vedlagt


Les mer om dette regelverket i veilederen.

Kabotasjeregelverket

Reglene om kabotasjekjøring finner vi i et rundskriv fra Samferdselsdepartementet. Se link nedenfor.

Det er viktig at dette regelverket følges, og ved brudd risikerer man bøter og at bil og henger blir holdt tilbake.
De viktigste reglene er at kjøring av last i Norge først kan skje når den internasjonale transporten er avsluttet. Man kan kjøre tre turer innenfor en uke.
Det er fraktbrevet som angir hva som er en tur.

I tillegg til regelverket om kabotasje er det også lov til å kjøre innenriks i Norge i henhold til direktiv om kombinerte transporter. Det gjelder for kjøring fra og til havner og jernbanestasjoner innenfor en radius på 15 mil.
Vi har laget en orientering om dette regelverket.
Link til orientering 

Fortollingsplikter

En speditør har her et svært omfattende ansvar, både overfor tolletaten og i forhold til kundene.

Man har plikter som gjør at transportøren må registrere transittgods ved grensepassering og man har meldeplikt i forbindelse med grensepassering.
Videre må man påse at godset blir frigitt på korrekt måte. Her er det regler i tollov og i tollagertillatelse.
Man kan få solidaransvar for toll og avgifter dersom man kan klandres for feil. For eksempel hvis man  gir feil opplysninger i en Tvinn-deklarasjon.

Å oppfylle regelverket krever god kompetanse slik at det er helt nødvendig at personer med tollkompetanse er med på å sikre gode rutiner i forbindelse med inn og utførsel av varer.
Her har NHO LT gode kurs. Se link lenger ned i artikkelen.

Vi ser at mange lærer leksen på den vonde måten ved at man havner i ubehagelige og svært kostbare saker og hvor man får et stort ansvar samt risikerer tap av nødvendige rettigheter for å kunne drive internasjonal transport.

Det er også mange særregler som man må kunne for å utføre slike tjenester. Det kan være regler som gjelder matvarer, restriksjonsbelagte varer osv. Så anbefalingen er at når man innlater seg på å bistå må man sjekke opp regelverket som ikke nødvendigvis bare gjelder fortollingen.

Undertransportører

I forhold til din kunde vil du normalt hefte for feil som begås av din undertransportør.

Det gjelder fortollingsplikter som f. eks. grensepasseringsplikter, det gjelder ansvar for tap, skade, manko og forsinkelse. Det gjelder løyveregler, minstelønn, farlig gods, sertifiseringer, kabotasje osv.
Du bør derfor i det minste sjekke om din transportør har den nødvendige kompetanse, har løyve og er registert samt er registert for mva. Dersom din transportør er utenlandsk, og du benytter den på innenriks kjøring, bør du sjekke om de kjører innenriks for mer enn NOK 50.000 i løpet av 12 måneder. Da må transportøren han registrere seg for mva i Norge.

Se å råd i veilederen sjekkliste nr. 4

Kjøre-og hviletid og HMS

Også her finner du viktig informasjon i veilederen.
Se sjekkpunktene 3, 4, 5 og 7

Les også

Er din bedrift forberedt på tilsyn?

Hvordan bør bedriften din forberede seg på tilsyn? Her gir vi deg noen tips til hva du bør tenke på før og under et tilsyn. Vi fokuserer på tilsyn fra Arbeidstilsynet om informasjons- og påseplikt.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: