Statsbudsjett: Lite fokus på godstransporten

Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Et budsjett preget av korona. For lite fokus på godstransporten som nesten ikke er nevnt i statsbudsjettet for 2021, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Veitransport

Vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres med 1,5 mrd. kroner, det er positivt. Samtidig ser vi en redusert takt på investeringene på vei. Det kommer riktignok midler for oppstart av flere store prosjekter, men en nedgang på 1 mrd. kroner fra årets budsjett er negativt gitt den store mengden gode, urealiserte prosjekter vi har på vei.

For modulvogntog ser vi imidlertid positive signaler. Det refereres til høringen Vegdirektoratet hadde ute i vår om å åpne tømmervogntognettet for modulvogntog som oppfyller sporingskravet. Regjeringen sier at de vil starte åpningen av enkelte strekninger allerede i høst, ved at det vegnettet som er enkelt å åpne vil inngå i Veglistene for oktober 2020. Det innebærer strekninger på riksvegnettet. For NHO Logistikk og Transport, som har jobbet for å få et nasjonalt vegnett for modulvogntog i mange år, er dette gode nyheter.

Vi savner likevel en plan for åpning av resten av tømmervegnettet. Det er lite forutsigbart for næringsaktører som ønsker å investere i modulvogntog for å effektivisere sine transporter, at man ikke har fått noen signaler på når resten av tømmervegnettet vil åpnes. NHO Logistikk og Transport minner også om at det selv med en åpning av tømmervegnettet vil være behov for midler for å sikre utbedringer og åpning av tilknytningsveier.

Jernbane

Regjeringen bevilger rekordsummer til jernbane, økningen her går imidlertid i sin helhet til persontransport. 2021 blir dermed nok et år der vedlikeholdsetterslepet på bane øker.

- Vedlikeholdsetterslepet på jernbane øker med 1,3 mrd. kroner. Vi stiller spørsmålstegn ved at man ikke klarer å stoppe forfallet på infrastrukturen, selv med en så stor bevilgning, sier Kjensli.

Tilskuddsordningen til godstogoperatørene videreføres som planlagt, med 90 mill. kroner i 2021. Det er bra at regjeringen følger opp planen for denne ordningen. Den midlertidige ordningen ble etablert i 2019 og skulle i utgangspunktet vare i tre år, den vil altså utløpe i 2021. Begrunnelsen for støtteordningen da den ble etablert, var at mange av de planlagte godstiltakene ikke har vært på plass. Siden tiltakene fortsatt ikke har kommet på plass, hadde vi forventet tiltak for gods på banei 2021-budsjettet. Konsekvensen er at støtteordningen må forlenges ut over 2021.

Når det gjelder Alnabru-terminalen forutsetter vi at prosess og framdrift opprettholdes som planlagt slik at man kan komme i gang med oppgraderingsarbeid i neste NTP-periode. Det vil si at det må ligge nok midler inne i budsjettet for 2021 for å sikre det.

Sjøtransport

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø får mindre midler i år enn i fjor. NHO Logistikk og Transport mener dette er en svært viktig ordning, og ser det som et negativt signal at bevilgningen reduseres. Kystverket er i gang med å se på ordningen for å vurdere tilpasninger i retningslinjene. Vi håper dette arbeidet medfører en mer treffsikker ordning som kan utløse enda flere prosjekter enn vi ser i dag. Fra vår side er det et viktig innspill at delstrekninger på jernbane også bør utløse støtte. Det viktigste formålet med ordningen er overflytting av gods fra vei, dersom man har en løsning der jernbane inngår som en del av en ny rute bør også denne delen av strekningen utløse støtte. Det vil kunne øke utbetalingen og dermed ta ned risikoen ytterligere ved å etablere en ny rute.

- Ellers videreføres støtteordningene for havnesamarbeid og effektive og miljøvennlige havner, men det er ikke snakk om store beløp. Regjeringen viser dermed heller ikke i dette budsjettet at de vil styrke sjøtransporten, sier Kjensli.

Klima og miljø

Vi ser en rekordstor satsing også på Enova, det er bra. I tillegg er det til sammen 205 mill. kroner til miljøvennlig skipsfart, ved videreføring av Grønt Skipsfartsprogram og satsing på null- og lavutslippsteknologi til sjøs.

Næringstransporten er avhengig av gode incentivordninger for å kunne ta i bruk ny teknologi etter hvert som den blir tilgjengelig i markedet. Et annet viktig virkemiddel for næringstransporten, spesielt for tungtransporten er biodrivstoff. Regjeringen øker innblandingskravet av biodrivstoff til 24,5 % til massemarkedet. Forventet prisøkning på pumpeprisen blir kompensert med en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften. Det blir fortsatt full veibruksavgift for de som bruker 100 % biodrivstoff.

- På biodrivstoff savner vi et avgiftsopplegg som ivaretar nyttetransporten. For tunge lange transporter er biodrivstoff det mest effektive klimatiltaket som er tilgjengelig. Slik det er i dag er ikke biodrivstoff et konkurransedyktig alternativ mot fossilt drivstoff. Vi mener derfor at avgiftslette for høyinnblandingsprodukter vil kunne bidra til at flere får muligheten til å bidra til at vi når våre nasjonale utslippsmål, avslutter Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: