Unntak fra innreise- og smittekarantene for transport som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner

Nyhet, Arbeidsrett, Næringspolitikk

Publisert

Etter å ha fått en rekke henvendelser om forståelsen av de nye reglene for innreise- og smittekarantene har NHO Logistikk og Transport fått en nærmere avklaring på hvordan de nye reglene som gjelder spesifikt for veitransport skal forstås. Regelendringene vil ikke medføre noen fare for at grensene stenges.

Dette sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO LT.

Vi ser at det fortsatt gjelder unntak for varetransport i gitte situasjoner, men også transportbransjen vil måtte forholde seg til en rekke praktiske utfordringer i tiden fremover. Vår bransje er langt fra den eneste som opplever utfordrende tider, og hensynet til smittevern gjør at det er viktig at alle forholder seg lojalt til de til enhver tid gjeldende regler understreker Kjensli.

Endringene i koronaforskriften som trådte i kraft ved midnatt natt til 28. oktober innebærer endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 6c.

Det er ikke gjort endringer i øvrige unntak fra innreisekarantene i covid-19-forskriften nå.

Personer som benytter seg av andre unntak enn covid-19-forskriften § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte.


Det særskilte unntaket for innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner følger av § 6 e og disse reglene endres ikke nå.

 

Dette innebærer at personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra kravet om karantene i arbeidstiden.

Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre.
Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Utenlandske sjåfører som frakter gods til Norge er unntatt fra karanteneplikten i arbeidstiden dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime. Dette innebærer ingen endring fra tidligere.

Unntak fra karanteneplikten for kabotasjekjøring kan kun gjøres for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner. Sjåfører som kjører kabotasje vil i arbeidstiden under disse oppdragene også være unntatt karanteneplikt og reglene om testing. De vil imidlertid være underlagt karantene i fritiden.

For utenlandske sjåfører som er ansatt i norske bedrifter, men som i perioder reiser tilbake til sitt hjemland, kan arbeidsgiver planlegge behovet for personell. Transportørene skal da planlegge virksomheten/turnusen slik at sjåførene som skal jobbe i Norge i størst mulig grad kan følge reglene for innreisekarantene og testing. Allikevel kan utenlandske sjåfører som er ansatt i norske bedrifter og kjører innenlands transport, være omfattet av unntaket for personell i kritiske samfunnsfunksjoner etter ordlyden i forskriftens § 6e. Unntaket vil gjelde dersom de frakter gods som er samfunnskritisk og bedriften ikke har andre sjåfører tilgjengelige.

Unntak fra smittekarantene, dvs. der en person har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte, kan imidlertid kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse, jf. § 6 e, 2. ledd, 2. punktum. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

 

Generelle råd
Reglene i Covid 19-forskriften som heretter gjelder, innebærer en viss innstramming av adgangen til unntak fra karantene.

Plikten til å planlegge driften vil innebære strenge forpliktelser og praktiske utfordringer for mange transportbedrifter.

Formålet bak bestemmelsene er å unngå smitte, samt å minimere antallet situasjoner hvor utlendinger som ikke har vært i karantene kommer i kontakt med norske innbyggere.

Det vil være viktig at transportbedriftene, og transportkjøpere, lojalt etterlever bestemmelsene, og unngår å utnytte eventuelle uklarheter i regelverket.

Gjeldende regelverk skal dekke mange forskjellige typer virksomhet, og det vil oppstå spørsmål hvor regelverket gir rom for tvil om hva som skal gjelde. I enkelte tilfeller vil det måtte være rom for vurderinger, men hensynet til smittevern må ikke settes til side.

Transportbedrifter med utenlandske ansatte sjåfører bør snarest mulig søke å foreta nødvendige tilpasninger for å redusere de ulemper som reglene innebærer. Hvis mulig bør det avtales med de utenlandske ansatte at de oppholder seg lenger i Norge, og at de søker å reise sjeldnere til hjemlandet. Bedriftene kan også prøve å sikre mulighet til enerom for ansatte dette gjelder. Videre kan det forenkle hvis bedrifter har inngått avtaler om testing slik at dette kan utføres uten unødvendig reise og ventetid.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen (thor.chr.hansteen@nholt.no, tlf. 917 85 051) eller Are Kjensli (are.kjensli@nholt.no, tlf. 932 94 000).

 

Relevante bestemmelser for transport i Covid 19-forskriften som den gjelder 29.10.2020:

§ 4.Krav om karantene

Følgende personer er underlagt karanteneplikt, med mindre de ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19

a) Innreisekarantene: personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder som fastsatt i vedlegg A. Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt etter vedlegg A, oppheves karanteneplikten.

b) Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

§ 6c. Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing

Personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de
a. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
b. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
c. har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge
d. ikke de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå jf. vedlegg B.

Bruk av unntaket i første ledd organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen.

Unntaket gjelder også personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits. Første ledd bokstav c gjelder likevel ikke.

§ 6e.Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6c. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: