EUs mobilitetspakke: nye regler trer i kraft 1. november

Nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet er nå vedtatt og vil iverksettes fra 1. november.

Reglene som nå inntas har allrede vært gjeldende i EU en god stund, og ingen særnorske regler er innført.

Strengere regler for varebiler i internasjonal transport

Det innføres nye regler for de som kjører internasjonal transport med kjøretøy over 2,5 tonn. For transport med varebil med tillatt totalvekt over 2,5 tonn blir det innført løyveplikt. Det vil dermed bli krav om etablering i EØS-området, god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse. Kabotasjereglene vil også gjelde for slik transport. Det vil også innføres kjøre- og hviletidsregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet.

Krav til hjemreise for sjåfører

Det stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere skal legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

Strammene kabotasjeregler

For godstransport kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag, der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Ikrafttredelse 1. november

De viktigste reglene som trer i kraft 1. november:

  • Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.
  • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.
  • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.
  • Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.
  • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.
Viktige regelverksendringer fra 2026:
  • Innføring av kjøre- og hviletidsregler ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.
  • Innføring av krav om fartsskriver ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.

Kilde: regjeringen.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: