Løyvekrav for varebil i internasjonal transport

Advokat Thor Chr. Hansteen har laget en en oversikt over hovedreglene for løyve for varebiler ved internasjonal transport.

Gjennomføringen av den første delen av EUs Mobilitetspakke i Norge er nå gjennomført. Vi har oppsummert gjeldende regler, inkl. de nye reglene som trådte i kraft 1. november, knyttet til løyve for varebil i internasjonal transport.

EUs mål om å sikre trygge og anstendige arbeidsforhold i transportbransjen, får som kjent også virkning for Norge gjennom EØS-avtalen. Gjennomføringen av den første delen av EUs Mobilitetspakke i Norge er nå gjennomført, og dette er de nye reglene som trådte i kraft 1. november:

  • Det stilles krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportforetak i dette segmentet må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.
  • Kabotasjereglene er gjort gjeldende for internasjonal transport med varebiler.
  • Det stilles krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.
  • Transportforetaket har plikt til å sørge for at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, det er innført forbud mot ukehvil i kjøretøyet og det er innført forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.
  • Det er innført en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.
Kravet til løyve ved internasjonal transport med varebil

Vi har mottatt spørsmål om hva som ligger i det nye og utvidede kravet til løyve i forbindelse med internasjonal transport med varebil. Vi ønsker derfor å presisere litt nærmere hva som kreves i forbindelse med løyve.

Endringene som trådte i kraft 1. november er inntatt i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften). Det er i forskriftens § 1 og § 2 det er inntatt nye tilføyelser som innebærer at internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg nå er omfattet av forskriften.

Yrkestransportforskriften stiller i § 2 krav om løyve for den som mot vederlag vil drive:

a. godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg, eller
b. internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg.
Det samme gjelder den som utfører godstransport mot vederlag med motorvogn som ellers er fritatt fra kravet om løyve for transport av egne varer når transporten kan ses som ledd i næringsvirksomhet.

Løyvemyndighet

Det er Statens vegvesen er løyvemyndighet for løyve.
Den fylkeskommune hvor løyvesøker har sin forretningsadresse er løyvemyndighet for løyve etter yrkestransportlova § 6 (god vandel), § 7 (økonomisk evne) og § 9 (faglig kompetanse).

Krav til god vandel

For den som har eller søker om løyve for godstransport er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6. Ved søknad om løyve for godstransport skal også styrets leder oppfylle kravene til god vandel.
Søknad om løyve skal vedlegges politiattest, jf. § 10. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og den skal makuleres etter at klagefristen på løyvetildelingen har gått ut.

Krav til økonomisk evne

Søker må ved søknad om løyve for godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Garantierklæringen må ha en kroneverdi tilsvarende 9000 euro for det første løyvet.
For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende:
a. 5000 euro for hvert ekstra løyve ved godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger over 3500 kg.
b. 900 euro for hvert ekstra løyve ved godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 og opp til 3500 kg.

For søker som driver godstransport som kun benytter seg av motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg må garantierklæringen ha en kroneverdi tilsvarende:
a. 1800 euro for første løyve
b. 900 euro for hvert ekstra løyve.

Økonomikravet anses likevel ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling.

Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift mv. fra kommunal skatteoppkrever og skattekontor og bekreftelse fra konkursregisteret. Attestene skal ikke være eldre enn tre måneder.

Krav til faglig kompetanse

Kravet om faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått løyveeksamen, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.

Dersom søkeren kun skal benytte motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg, anses kravet om faglig kompetanse å være oppfylt dersom søkeren har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 20. desember 2020.

Selskaper som trenger løyve

Er den som har eller søker om løyve for godstransport et selskap eller annen juridisk person, skal foretaket som utøver veitransportøryrket, utpeke minst én fysisk person, transportlederen, som oppfyller kravene til god vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse, og som faktisk og vedvarende leder foretakets transportvirksomhet. Vedkommende skal ha en ekte tilknytning til foretaket, for eksempel i form av å være ansatt, direktør eller aksjeeier, eller som leder foretaket, eller, dersom foretaket er en fysisk person, er denne personen.

Dersom et foretak ikke oppfyller kravet til faglig dyktighet kan myndighetene gi foretaket tillatelse til å utøve veitransportøryrket uten at det er utpekt en transportleder forutsatt at a) foretaket utpeker en fysisk person som oppfyller kravene til faglig kompetanse, og som i henhold til avtale har rett til å utføre en transportleders oppgaver på foretakets vegne.


Skifte av transportleder eller daglig leder

Dersom godkjent transportleder eller daglig leder fratrer virksomheten, skal dette meldes løyvemyndigheten snarest og senest innen 28 dager. Løyvene kalles tilbake dersom ikke virksomheten innen 3 måneder etter fratreden kan dokumentere at det er ansatt ny transportleder eller daglig leder som fyller kravene i forskriften.

Behandlingsgebyr

For behandling av søknad om løyve for godstransport skal søkeren betale et gebyr på kr 3700,– til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.

For attesterte kopier av løyve for godstransport skal søkeren betale et behandlingsgebyr på kr 1580,–. Behandlingsgebyret for tapte løyver er gebyret ved bruk av selvbetjeningsløsninger for utstedelse av attestert kopi kr. 1340,–.

Ved gjennomføring av løyveeksamen skal søkeren betale et gebyr på 1750 kroner til Statens vegvesen. Ved gjennomføring av førereksamen skal søkeren betale et gebyr på 800 kroner til Statens vegvesen.
Ved utstedelse av kompetansebevis etter skal søkeren betale et gebyr på 300 kroner for hver utstedelse til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.

Vegdirektoratet kan fastsette behandlingsgebyr for utstedelse av de øvrige tillatelser og kontrolldokumenter for internasjonal transport, herunder kabotasje.

Kontrolldokument

Motorvognen skal under løyvepliktig transport være utstyrt med de løyvedokument i original som skal fremvises ved kontroll.

Fører av motorvogn som utfører løyvepliktig transport skal til enhver tid kunne dokumentere at løyvehaver har disposisjonsrett over motorvognen, enten ved at løyvehaver står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges.

Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller chassisnummer. Dette gjelder også ved egentransport.

 

Transportkjøpers ansvar

Avslutningsvis vil NHO LT også påpeke at selv om forskrift om påseplikt har til formål å bidra til å sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrifter om allmengjøring av tariffavtaler, og dette fortsatt gjelder for godstransport i næring med biler som veier over 3500 kg, så er det viktig at de som foretar kjøp av transporttjenester også kontrollerer at løyve foreligger der hvor dette er påkrevd.

Kjøperen av transporttjenester har et ansvar for å kvalitetssikre at transportene gjennomføre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: