Er det rettslig grunnlag for varsle om tvangsmulkt i postlov-saken?

Publisert

Rettskildene gir ikke noe klart og entydig svar på om alle transportselskaper generelt faller innenfor postlovens virkeområde, og det må derfor foretas konkret vurdering av det enkelte selskapets virksomhet opp mot de vilkårene som følger av postloven. Foto: unsplash.com

Vi har tidligere orientert om at Nkom har varslet medlemsbedrifter om vedtak om tvangsmulkt ved manglende registrering som posttilbyder. Vi har nå innhentet ekstern advokatbistand med sterk forvaltningsrettslig kompetanse som har vurdert det rettslige grunnlaget for Nkoms varsel om tvangsmulkt i tilfelle bedriftene ikke registrerer seg som posttilbydere innen fastsatt frist.

Rettskildene gir ikke noe klart og entydig svar på om alle transportselskaper generelt faller innenfor postlovens virkeområde, og det må derfor foretas konkret vurdering av det enkelte selskapets virksomhet opp mot de vilkårene som følger av postloven.

NHO LT er ikke part i sakene, og har ikke klageadgang, men vi vil bistå de bedriftene som har fått varsel om vedtak og som ønsker vår bistand. I den prosessen som er gjennomført har det så langt ikke fremkommet tydelige nedsider ved å påklage vedtakene.

Samferdselsdepartementet har kompetanse til å avgjøre tvilstilfeller og kan gjøre unntak fra postlovens anvendelsesområde. Eventuelle klager kan imidlertid bli møtt med et enkeltvedtak som medfører at selskapets tjenester omfattes av postloven.

På bakgrunn av den dialog som har vært mellom NHO LT og NKom, så synes det etter NHO LTs syn som om Nkom (og Samferdselsdepartementet) ikke fullt har forstått at dette i stor grad omfatter internasjonale transporter hvor en liten del av transporten utføres i Norge, og at transportavtalene inngås i andre land enn Norge. At postlovens skille mellom postlov og vegfraktlov, sjelden har betydning ved internasjonale transporter og kombinerte transporter, er vi også i tvil om hvor klart Nkom har oppfattet. Heller ikke utfordringene knyttet til samlast av varer med vekt over og under 31,5 kilo synes å ha vært vurdert av Nkom.

Helt kort om den rettslige bakgrunnen for å bli registrert som posttilbyder:

Det oppstilles fire overordnede vilkår som må oppfylles før et selskap kvalifiseres som "posttilbyder":

  1. Tilbudet må gjelde formidling av brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 31,5 kg.
  2. Tilbudet må være mot vederlag fra avsender til mottaker.
  3. Tilbudet må være rettet mot allmennheten.
  4. Tilbudet må gjelde en regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending.

Det foreligger ikke noe klart svar etter lovens ordlyd på om det kan stilles krav om at alle formidlingsleddene nevnt ovenfor må gjennomføres. Forarbeidene til postloven taler mer i retning av at det er tilstrekkelig at ett av formidlingsleddene (dvs. innsamling, sortering, transport og utdeling) må gjennomføres. Nkoms egen veileder klargjør at transport alene bare kvalifiserer som "posttjeneste" når den uføres i forbindelse med innsamling, sortering, eller utdeling av postsendinger.
Postlovens forarbeider gir en antydning til at også bud- og kurertjenester omfattes av postloven. Dette kan tolkes i retning av at spørsmålet om hva som anses å være "regelmessig" må vurderes konkret. I postlovens forarbeider er det lagt til grunn at for å være "regelmessig" må tjenesten tilbys med på forhånd fastlagt intervall og en viss hyppighet. Som hovedregel bør denne type tjenester formidles minst en gang i uken

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: