NKOM krever registrering, NHO Logistikk og Transport sier nei

Foto: unsplash.com

Samferdselsdepartementet kom nylig ut med nok en høring om endringer i den såkalte postloven. Vi mener at dette forslaget må utredes nærmere og ber våre medlemmer avvente registrering til saken er endelig besluttet.

Vi har i en tidligere artikkel skrevet om dette temaet. Den kan leses her.

Bakgrunn

Endringer i forskrift av 18. september 2015 nr. 1063 om post (postforskriften) med høringsfrist 7. november 2023. Høringen er en oppfølging av Prop. 4 LS (2022-2023), og omhandler samme forhold. (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-forskrift-av-18.-september-2015-nr.-1063-om-post-postforskriften/id2995608/?expand=horingsnotater)

Dette er en oppfølging av en tidligere høring fra 2022, som delvis ble trukket tilbake etter tilbakemelding fra bransjen, og stortinget.

I høringsforslaget som ble trukket tilbake var fokuset ensidig rettet mot hvilke endringer forslaget vill ha for NKOM som organisasjon, uten at det var fokusert nevneverdig på konsekvenser for berørte bedrifter, eller avklart hva som er gjeldende praksis i andre EØS-/EU-land.

En vesentlig begrunnelse i motstanden mot forslaget som ble trukket tilbake var at det ville medført såpass omfattende endringer i praksis at det ville være påkrevd med en lovendring.

Den nye høringen

I den nye høringen synes det som om Samferdselsdepartementet på nytt søker å klassifisere alle B2X forsendelser under 31,5 kg som post, som skal være regulert av postlovens bestemmelser. Dette fremkommer som en forutsetning i høringsnotatets pkt. 2.1.

Ettersom den forutsatte endring vil innebære en stor endring i forhold til dagens praksis, så burde dette vært grundigere problematisert i høringsnotatet.

Heller ikke i den nye høringens pkt. 2.1 er det fokusert på konsekvenser som følge av de foreslåtte endringer eller avklart hva som er gjeldende praksis i andre EØS-/EU-land. Dette er helt summarisk kommentert i to korte avsnitt.

Også det nye høringsforslaget medfører omfattende endringer i praksis på samme områder som i forrige høring. Dette skulle tilsi at det fortsatt er påkrevd med en lovendring.

I den nye høringen er konsekvensutredning inntatt som pkt. 4 i høringsnotatet "Økonomiske og administrative konsekvenser".
Hele konsekvensutredningen er på om lag en halv side, og etter sin ordlyd er den helt generell.
Det kan ut fra høringsnotatet ikke godtgjøres at det Samferdselsdepartementet har foretatt noen reell konsekvensutredning.
Det forelå ingen konsekvensutredning i Prop. 4 LS (2022-2023).

Veien videre

Vi mener at departementet ikke kan gjennomføre en såpass vesentlig endring i forståelsen av posttilbyderbegrepet uten en lovendring.

Arbeidet må gjøres på en ordentlig måte, med et særlig fokus på konsekvensutredninger, og hvordan dette har blitt løst i våre naboland.

Videre, etter vårt syn, må NKOM vente med å kreve registrering frem til også dette høringsarbeidet er ferdigstilt.
Vi har orientert NKOM om vårt syn, og ønsker dialog om saken.

Vi anbefaler våre medlemmer å avvente registrering frem til saken i større grad er avklart.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: