Bli bedre kjent med logistikk- og transportbransjen

Logistikk- og transportbransjen er en forutsetning for nesten all annen økonomisk aktivitet. Bransjen har ansvar for planlegging av transporten, lagring underveis, transport, fortolling og dokumenthåndtering. Det kan være innenlands eller global frakt av gods og pakker. Det kan være til sjøs, i luften og på land med tog eller bil.

Hver dag, hele døgnet, er det tusenvis av mennesker som jobber for at du skal kunne kjøpe ferskt brød og drikke rykende varm kaffe uansett hvor i landet du befinner deg. Når du kjøper en vare, uansett når eller hvor, så jobber et nettverk av logistikkoperatører i bakgrunnen. Målet er at du skal få varene når du trenger dem, og med minst mulig negativ påvirkning av natur, miljø og klima.

Logistikk er tusen ting satt i system. Det er så mange detaljer, fra selve frakten til registrering, lasting, pakking og levering. En sjåfør skal ikke bare kjøre selve bilen. De skal levere på alt dette, og samtidig kjøre miljøvennlig og raskt. Hvis alt går som det skal er det ingen som tenker videre over logistikken.

Jon Austrheim, adm. direktør, Toten Transport AS

Norge har en stor og profesjonell fraktnæring med kompetanse innenfor alle deler av godshåndteringen. Bransjen sysselsatte 47 000 mennesker over hele landet i 2017 og hadde 105 milliarder kroner i driftsinntekter. Den bidro med en verdiskapning på 33 milliarder kroner til samfunnsøkonomien. Utenriks sjøfart er ikke inkludert.

Logistikk og transport er støttefunksjoner til alle andre sektorer i samfunnet: Industri, handel og service er helt avhengig av å få varene levert i tide. Det samme gjelder selvsagt bygg- og anleggsektoren, men også skoler og serviceinstitusjoner, som alle får varer levert daglig. I økende grad blir også varer levert hjem på døren til forbrukerne.

Det er derfor ingen tvil om bransjens nytteverdi.

Både transport- og logistikkbransjen har hatt lav lønnsomhet i mange år. I gjennomsnitt tjente den fem kroner og tyve øre for hver 100-lapp den fakturerte mellom 2007 og 2017. I 2017 var driftsmarginen for denne bransjen 4,5 prosent, bare en tredjedel av snittet i norsk næringsliv. 

Lav lønnsomhet skyldes ikke at logistikkbransjene ikke omstiller seg, men omstillingen går ikke fort nok sammenlignet med pris- og inntektsutviklingen.

Innhold

Kilde: SSB

NHO LT representerer alle transportformer

Våre medlemmer frakter varer for norsk næringsliv på vei, bane, sjø og i luften. Hver transportform har sine fortrinn, og vi mener at de alle må utvikles slik at de kan fylle sitt potensial. Samtidig er det avgjørende at vi har gode intermodale løsninger.

Vei

Det meste av godset fraktes på veien

Lastebilen er arbeidshesten i norsk godstransport. Den stod i 2018 for 73 prosent av alt transportarbeidet innenlands med nesten 20 milliarder tonnkilometer. Det er også lastebiltransporten som har vokst mest siden 2010.

Gods fraktes både ved å bestille fulle biler eller delpartier for parti- eller stykkgods. Bestiller man full bil, går bilen direkte fra hentepunkt til. Ved partigods og mindre sendinger samlastes godset, hvor det blir kjørt til terminal og deretter distribuert til mottaker.

Kilde: SSB

Gods på bane

Tog er en del av løsningen også i fremtiden

Tog er en del av løsningen for fremtidens økte transportbehov, og nødvendig for å sikre et bærekraftig transportsystem. Jernbanen tilbyr næringslivet sikker og effektiv transport av gods, særlig over lengre avstander.  Det er økende interesse fra næringslivet til å benytte tog som en effektiv transportløsning, men jernbanens konkurransekraft må styrkes. Lengre tog vil redusere enhetskostnaden ved å frakte gods på bane og dermed styrke jernbanens konkurransekraft.

"Det er viktig at myndighetene klarer å tilrettelegge for at gods på bane skal lykkes på lang sikt. Vi blir bare så gode som infrastrukturen vi kjører på. Vi kan kutte kostnader og forbedre egen kvalitet, men hvis ikke vi har infrastruktur som er tilrettelagt for gods på bane, så hjelper det ikke"

Erik Røhne, adm. direktør CargoNet

SSBs statistikk viser alt godstransportarbeid utført på jernbane, internt i Norge.
NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.

Sjøtransport

Kostnadseffektiviteten ved bruk av sjø er uovertruffen

jøtransport benyttes i stor grad for større forsendelser som fremføres interkontinentalt. Overføring av gods fra veg til sjø og bane er et politisk mål i mange europeiske land, inkludert Norge.  Miljøaspektet ved sjøtransport spiller klart inn i denne ambisjonen. I årene som kommer forventes transportbehovet å øke, samtidig skal miljøbelastningen reduseres. Da må sjø og intermodalitet utnyttes i større grad enn i dag.

"Dette transportalternativet gir kraftige besparinger om man sammenlikner med å kjøre til og fra Europa med bil. I tillegg vil det gi store miljømessige gevinster. Sentrale europeiske destinasjoner gir en CO2-reduduksjon opp mot 50%"

Terje Røli, Konserndirektør i Color Line Cargo

Statistikk fra havnene som viser antall tonn gods, fordelt på lolo og roro
Statistikk fra havnene som viser antall tonn fordelt på innenriks- og utenriksfart

Flyfrakt

Vital for sjømatnæringen og industribedrifter i hele landet

Gjennom globale agentnettverk kan flyspeditører arrangere innhenting fra alle verdens hjørner i samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk av leverandører. Flyfrakt er alt fra å sende en liten pakke til å chartre et fly. Eksempler på flyfrakt er skipsdeler, medisiner, hjelpesendinger ved katastrofer, farlig gods og kurertransport.

De av NHO LTs medlemmer som håndterer flyfrakt er samlet i en egen regionforening under NHO LT, Norske Flyspditørers Forening (NFF).

Les mer om NFF

Frakt av gods med fly har vokst betydelig, og er nå på mellom 50.000 og 60.000 tonn per kvartal, som er en tredobling på ti år.

Flyfrakt

23 foretak

176 sysselsatte

522 driftsinntekter (Mill NOK)

40 driftsresultat (Mill NOK)

7,7 % driftsmargin (Mill NOK)

169 verdiskapning (Mill NOK)

22 investering (Mill NOK)

NHO LT representerer alle segmenter i logistikk- og transportbransjen

Transport- og logistikkbransjen omfatter flere segmenter, her går vi litt mer inn på toll, spedisjon, terminaldrift, lasting og lossing, lagring, samlast og flyttebransjen.

Toll

På agendaen som aldri før

Toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser i Tollvesenet kan gjøre handel med utlandet krevende for den som ikke har spesialisert seg på slikt. Speditørene har spesialisert seg på fortolling, og har gode rutiner rettet mot et godt samarbeid med Tollvesenet. Importører er pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer de tar med inn til landet. Opplysningene i deklarasjonen er grunnlaget for utregning av toll og avgifter. Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon. Når tollekspedisjonen er fullført, og toll og avgifter er betalt, fristiller Tollvesenet varene.

Toll er på agendaen som aldri før, med Brexit og handelskrig mellom USA og Kina der toll brukes som maktmiddel mellom land.

"Fremtidens toll handler om digitalisering og strategi. Jeg tror ikke vi kommer til å være færre, men at vi kommer til å gjøre veldig mye mer med samme bemanning. Vi får større volum, vi får nye oppgaver og blir enda mer spesialiserte"

Anita Graff, tidl. COO i KGH Group

Les mer om toll

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Spedisjon

Finner den beste løsningen for å frakte varer fra A til B

Speditørene sitter med nøklene til forsyningskjedene. De organiserer godstransport, forsendelse eller mottagelse av varer på vegne av for eksempel vareeiere. Spedisjon består i å blant annet ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende gods. Speditører kan dekke frakt på land, sjø og fly, både i inn- og utland. Dette betyr at man må ha god kunnskap rundt ulike fraktløsninger, om lagring, toll og jus knyttet til frakt. Spedisjon er viktig for verdenshandelen fordi den knytter sammen produsenter, leverandører og andre aktører i verdikjeden over hele verden.

Noen speditører har egne terminaler og lagre, mens andre kjøper denne tjenesten hos en tredjepart.

Lagring

Automatisering står sentralt

For de aller fleste ledd i verdikjeden finner vi opptil flere lager. Det kan være flere grunner til at en vare venter på å komme videre. Bedrifter kan ha egne lagre eller sette sine lagertjenester ut til en tredjepart. Selskaper som driver kontraktslogistikk håndterer i hovedsak lager, frakt og bemanning for sine kunder. 

Lageraktører som i fremtiden skal være konkurransedyktige må etter hvert gå over til mer automatiserte prosesser. 

Stadig flere selskaper outsourcer sine lager- og logistikktjenester, spesielt de som etablerer netthandelselskaper. De vil ha kostnadseffektive logistikkleverandører med god kompetanse innen logistikk til å ta av seg den delen av driften

Rune Edvåg, daglig leder, Aditro Logistics Norway AS

I 2017 var det 1600 sysselsatt i lagervirksomhet for andre enn egen virksomhet. Sysselsettingen innenfor lagerhold utgjorde i 2017 3,4 prosent av den samlede sysselsettingen innenfor transport og logistikk og transport.

Lasting og lossing

Terminalen er et viktig ledd i transportkjeden

I prinsippet er passasjer- og godsterminaler tilrettelagt likt. På en terminal bytter passasjerer og gods ulike transportmidler, og de sorteres for transport i forskjellige retninger, eller til forskjellige mål.

Terminalene har til hensikt å få en mest mulig effektiv og lønnsom transport gjennom å samordne eller samlaste gods og passasjerer. Vi har derfor terminaler med forskjellige funksjoner. Noen har til oppgave å samlaste gods til utlandet, mens vi i Norge har regionale og lokale terminaler. På noen terminaler bytter vi type transportmiddel, for eksempel fra lastebil til tog. I andre sammenhenger kan gods bli flyttet fra en internasjonal container til en regional distribusjonsbil.

Lasting og lossing er en liten, men viktig del av den samlede sysselsettingen i logistikk- og transportbransjen.

Samlast

Samlast er kollektiv varetransport

Når mange passasjerer, pakker eller paller skal samme vei, kan det være god økonomi i å la dem reise sammen. For gods er det viktig å utnytte transportkapasiteten og organisere effektive transportkjeder. Nesten alle sendinger har én eller flere omlastinger der sendinger bygges opp til større volumer eller brytes ned til mindre.

Transporten mellom terminalene skjer ofte om natten, mens distribusjonen ut til kundene skjer på dagtid. Det er ofte tidsgarantier når det gjelder framføring av gods.

Samlasting handler på den ene siden om økonomi og produktivitet. For å kunne optimalisere transporten, så vil man helst kjøre med så lite ledig kapasitet som mulig. Jo fullere containere, jo bedre lønnsomhet. Samtidig handler det også om klima. Det er åpenbart dårlig for miljøet dersom man ikke samlaster frakten, slik at man kjører halvfulle containere. Målet er jo å måtte kjøre så fulle enheter som mulig, med så lavt utslipp som mulig.

 Nils-Petter Buer, Kommunikasjonssjef i Schenker

 

Flyttebransjen

En spesialistbransje

Tidligere hadde flytteselskaper bedre marginer og drev med det han kaller mer «all-round»-tjenester. Dette innebar dokument- og kunstlagring, kontorflytting, flytting for privatpersoner. I dag har selskaper måttet finne seg sin nisje for å bli mer konkurransedyktige. Et eksempel er kontorflytting som i dag ikke kun handler om å flytte møbler, men innebærer å blant annet finne gode planløsninger, samarbeide med interiørarkitekter og montering.

Flyttebransjen er et segment som krever bred kunnskap og som ofte tilbyr mange tjenester utover selve flyttingen. Relocation-tjenester innebærer hjelp til flytting og etablering på et nytt sted, slik som å finne bolig, visum og åpne bankkonti. Tjenestene leveres både til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor. 

 

Det har vært en jevn økning i sysselsettingen innenfor flyttetransport i Norge fra 2007-2017. Ennå er det en liten bransje med 632 sysselsatte i 2017.

Bli bedre kjent med noen av medlemmene våre!

Her kan du lese artikler om våre medlemmer fra de ulike segmentene i logistikk- og transportbransjen.

 1. Dette er spedisjon

  Spedisjon omfatter en rekke tjenester innen logistikk og transport. Det består i å blant annet ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende gods. Speditører kan dekke frakt på land, sjø og fly, både i inn- og utland. Deres jobb er å finne den beste løsningen for å frakte varer fra A til B. Dette betyr at man må ha god kunnskap rundt ulike fraktløsninger, om lagring, toll og jus knyttet til frakt.

 2. Dette er ekspressfrakt

  Noen ganger haster det med en forsendelse. I integrerte selskaper er hele leveransekjeden knyttet til eget selskap, uten underleverandører. Det vil si at selskapet gjør alt i eget nettverk og egen regi. DHL Express kan takket være denne modellen, levere pakker med 1-3 dagers leveringstid i hele verden.

 3. Flyfrakt

  Kuehne + Nagel er verdens største logistikkselskap, med en stor del av frakten i luften. De har selv ingen flyflåte, men koordinerer frakt av varer for kunder via sitt nettverk av flyselskap. I 2018 håndterte selskapet flyfrakten av 5000 tonn varer om dagen, noe som tilsvarte 50 000 forsendelser med fly per uke.

 4. Lagervirksomhet

  Aditro Logistics Norway AS er et datterselskap av det svenskeide Aditro Logistics AB. Selskapet driver med kontraktslogistikk, som i hovedsak vil si at de håndterer lager, frakt og bemanning for sine kunder. For kunder som har egne lagre, tilbyr også Aditro Logistics medarbeidere og vikarer som har spesialkompetanse innen lagerdrift.

Viktige saker for NHO LT

Klima og miljø

Transportnæringen er en del av løsningen på klimautfordringen

Det er ingen som lenger er i tvil om retningen: all transport må bli klimanøytral og helst uten lokale utslipp. Bransjen vil ta i bruk best available technology, så snart det er teknisk og økonomisk mulig. Bylogistikken er i ferd med å bli elektrisk med en kombinasjon av elektriske varebiler og el-sykler.

"Det viktigste bransjen gjør for å redusere utslipp er å jobbe målrettet, og ta i bruk det som finnes av nye løsninger, energikilder og kjøretøy"

Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge AS

I tillegg til å ta i bruk ny teknologi må transporten også være så effektiv som mulig. Her kommer samlast inn. Samlasting handler på den ene siden om økonomi og produktivitet. For å kunne optimalisere transporten, så vil man helst kjøre med så lite ledig kapasitet som mulig. Jo fullere containere, jo bedre lønnsomhet. Dette oppnås i stor skala ved å sortere og samordne alle pakker som skal til samme sted på godsterminalene.

"Det at folk skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for å være i forkant på miljøsiden ser vi på som en del av den samfunnskontrakten vi er en del av. Folk må ha tillit til at vi opptrer på en ansvarlig måte"

Alf Øverli, daglig leder i Rana industriterminal

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Digitalisering

Bransjen står foran en rekke endringer

BIG DATA. Innsamling og analyse av data fra egen drift gir både muligheter til en mer rasjonell drift; økt forståelse for markedet og analyser og kompetanse som kan selges med fortjeneste til kunder.

"Vi ser at kravet til at alt skal skje veldig fort resulterer i at vi må optimalisere våre digitale systemer kontinuerlig og synliggjøre vareflyten vår, for å etterkomme kundenes krav og levere som verdens ledende logistikkleverandør. Vi jobber derfor mye med å utvikle plattformer der kundene automatisk får alle opplysninger de trenger"

Synnøve Thormodsæter, National Airfreight Manager i Kuehne + Nagel

E-HANDEL. Handelen på nett vokser cirka dobbelt så fort som i butikkene, og utgjør cirka 40 milliarder kroner i omsetning. Dette endrer kravene til logistikken. Butikkene får i mindre grad en rolle å spille som mellomlager og flere varer går direkte fra produsent, eller store varelagre, rett til forbruker.

"Samtidig som vi ruster oss for stadig økende volumer, jobber vi kontinuerlig med utvikling av flere tjenester som skal gjøre hverdagen enklere for kundene. Ved å utnytte disse verktøyene godt, vil kundene få økt salg i egen butikk og en bedre kundeopplevelse"

Bjørn Thorvaldsen, Kommunikasjonssjef i PostNord

AUTONOME KJØRETØY. De selvkjørende bilene kommer sakte, men sikker til å ta sin plass hos profesjonelle aktører. I første omgang inne på lukkede områder, deretter på korte strekninger utenfor porten og etter hvert på landeveien.

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

HMS

Systematisk HMS-arbeid vil synes på bunnlinja

NHO Logistikk og Transport jobber for en seriøs, trygg og sikker bransje. Et gjennomtenkt og systematisk HMS-arbeid vil gi bedriften gevinst i form av glade ansatte, et godt omdømme og bedre resultat.

Sykefraværet i logistikk- og transportbransjen har vist en nedadgående trend siden 2003 og var i 2018 på 6,3 prosent. For rapporterte ulykker var det en betydelig økning i 2017, sammenlignet med året før, i følge SSB. Dette kan skyldes at bedrifter har vært flinkere til å rapportere enn tidligere, men kan også vise til en høyere skadefrekvens.

"Det som er helt sentralt er å ta vare på folka våre og utvikle oss sammen. For hvis vi har de beste folka med de riktige holdningene, som også har det bra på jobb, vil vi også få de mest fornøyde kundene. Det er egentlig veldig enkelt"

Kjell-Arne Eloranta, adm. direktør i FREJA Transport & Logistics AS

Les mer om HMS

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Kompetanse

Bransjen konkurrerer om de beste hodene

Logistikk- og transportbransjen vokser og endrer gradvis karakter. Det krever flinke folk, som vil levere grønne og effektive tjenester i en global næring.

"Det er viktig å legge til rette for at det finnes utdanninger innen logistikk og industri tilgjengelig for unge som skal velge seg et utdanningsløp. Det er viktig at vi får tak i kvalifiserte folk, men også at unge mennesker får en forståelse for at denne bransjen er spennende og har høyt trykk"

Alf Øverli, daglig leder i Rana industriterminal

NHO LTs kompetanseavdeling tilbyr både åpne, standard kompetansetilbud og bedriftsinterne, tilpassede kompetansetilbud. I tillegg er vi en utviklingspartner i etablering av interne kompetanseprogrammer, for eksempel lederutvikling og utvikling av speditører og befraktere.

Les mer om Kompetanse

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Lønns- og arbeidsgiverspørsmål

Lønns- og arbeidsgiverspørsmål er en viktig del av vårt arbeid

NHO LT er en arbeidsgiverorganisasjon. Som part i tariffavtaler knyttet til godstransport er noe av det viktigste vi gjør på vegne av våre medlemmer er derfor å gjennomføre tarifforhandlinger. Vi rådgir og veileder dessuten våre medlemmer i arbeidsgiverspørsmål.

Som medlem får man fri juridisk rådgivning i lønns- og arbeidsgiverspørsmål.

Les mer om tariff

Denne videoen kan ikke vises her. Trykk på lenken under for å åpne video på eksternt nettsted i ny fane.

Se video her

Transport- og spedisjonsjuss

Unik kompetanse på transportrettslige spørsmål

NHO LT har en unik kompetanse på transport- og spedisjonsjuss og jobber med saker innenfor flere viktige områder på vegne av våre medlemmer, blant annet: transportrett, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, selskapsrett og konkurranserett.

I enkelte saker kan det være en fordel med bransjekunnskap, fordi det er snakk om veldig spesifikke problemstillinger.

"Det er ikke sikkert vi ville vunnet om vi hadde hatt en advokat fra utsiden. Til og med dommeren brukte lang tid på å forstå hva saken dreide seg om, ettersom dette er et smalt felt"

Andreas Hoel Nikolic, Daglig leder NTEX

Les mer om transportrett

NHO LTs fraktstatistikk

Informasjon om fraktstatistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrender i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken

NHOs økonomiske overblikk

Økonomisk overblikk fra NHO

Her finner du kvartalvise rapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: