NHO Logistikk & Transport

Innhold

Hvilke krisetiltak berører transport- og logistikkbedrifter?

Lurer du på hvilke krisetiltak og ordninger som kan være til hjelp for din bedrift? Og hvordan går man egentlig fram for å benytte de ulike ordningene? Her finner du en oversikt over de viktigste tiltakene for transportnæringen. Vi i NHO LT jobber med å få på plass enda flere tiltak, denne siden vil oppdateres fortløpende.

Her forsøker vi å samle de mest relevante tiltakene for våre medlemsbedrifter. For en mer generell oversikt over tiltak, anbefaler vi deg å se på oversikten NHO har laget. Noen av de ordningene vi nevner her er også nevnt på NHO sin side, men vi har ikke inkludert alle de generelle ordningene i vår oversikt.

Kredittilgang

Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen ble formelt presentert på en pressekonferanse torsdag 2. april. Alle norske bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars måned på grunn av koronaviruset kan søke om kompensasjon. Man får en prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt. Pengene kommer medio april for mars måned.

Det etableres en egen portal der hver enkelt bedrift søker om kompensasjon. Om bedriften oppfyller kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling, dersom kryssjekker viser store avvik. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen

Garantilån for SMB og store bedrifter

 • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid.
 • Ordningen var tenkt for bedrifter med opptil 250 ansatte, med mindre enn 50 millioner euro i omsetning, men er åpnet også for større bedrifter.
 • Bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen må selv ta kontakt med banken. Det er banken som gir lån og som avgjør om lån blir gitt.

Les mer om garantiordningen

Statens obligasjonfond gjenopprettes

 • Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner.
 • Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, som låner penger i kredittobligasjonsmarkedet.
 • Bedrifter som ønsker å ta opp obligasjonslån bør forhøre seg med bankforbindelsen eller med et verdipapirforetak. 

Les mer om statens obligasjonsfond

Generelle ordninger

Arbeidsgiverperioden er redusert

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.

Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien.

Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert og innbetaling utsettes

Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner. Det konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert nasjonalbudsjett, RNB).

Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. Det påløper ingen renter som følge av utsettelsen.

Force majeure

Pandemien er en hendelse som er en force majeure situasjon. For å påberope force majeure må man imidlertid konkret vurdere om pandemien er en hindring for gjennomføringen. Pandemien er i dag ikke uventet i forhold til inngåelse av nye kontrakter.

Les mer her

Transportsektoren er midlertidig unntatt fra konkurransloven § 10

Regjeringen har i prinsippet opphevet forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Det betyr at man kan samarbeide om kontrakter. Samtidig som det nå er tillatt å hjelpe hverandre, er det også slik at hjelpen må være strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket.

Les mer her

Unntaksbestemmelser for arbeidstid

Den ekstraordinære situasjon som har oppstått som følge av Korona-viruset gjør at det kan være nødvendig å utføre arbeid ut over de grenser som følger av arbeidsmiljøloven og forskrift for arbeidstid for sjåfører.

Det finnes unntaksbestemmelser i Arbeidsmiljøloven og og Forskrift om arbeidstid for sjåfører.

Les mer om unntaksbestemmelsene

Toll

Unntak fra krav til vareførsel

Transportører med gyldig transporttillatelse vil nå kunne passere grensen på de oppgitte tollsteder i tillatelsen innenfor åpningstiden uten stopp.  I tillegg vil de som tidligere kunne passere grensen via ubetjente grenseoverganger eller over betjent grenseovergang utenom åpningstid.

Les mer hos toll.no

Unntak ved direkte kjøring av varer

Ny forskrift gjelder næringsaktører som benytter seg av direkte kjøring. Fristen for å legge fram utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager.

Les mer hos toll.no

Jernbanetransport

Kjørevegsavgift på bane utsatt

Bane NOR utsetter innbetaling av kjøreveisavgift for å gi togoperatørene bedre likviditet. Dette gjelder også for godstransporten. Dette er et av tiltakene NHO LT har spilt inn for gods på bane.

Terminalavgifter utsatt

Bane NOR utsetter innbetaling av terminalavgifter for godsselskapene. Dette omfatter både terminalankomstavgift og temrinalkostnader. Dette er et av tiltakene NHO LT har spilt inn for gods på bane.

Forskuddsutbetaling av støtteordning

Jernbanedirektoratet forskuddsutbetaler 50 % av støtteordningen for overføring av gods til jernbane til godstogselskapene, forutsatt at dette ikke er i strid med retningslinjer for ordningen. Jernbanedirektoratet er igang med å vurdere dette nærmere.

Veitransport

Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Det har vært unntak i forbindelse med Covid-19 og behovet for godstransport den siste måneden etter søknad til ESA. Fra 14. mai gjelder de alminnelige reglene for kjøre- og hviletid.

Les mer her

Forskudd til Autopass redusert

Stortinget har bedt regjeringen redusere til 1/3 på forskuddsbetaling av Autopass på ferger og bom.

Forlenget førerett og yrkessjåførkompetanse

Statens vegvesen har gitt midlertidig forlengelse av utløpt førerrett, yrkessjåførkompetanse og utrykningskompetanse. Har du normal gyldighet på førerettene dine og utløpsdato fra og med 1. januar 2020, kan du kjøre videre i 6 måneder etter utløpsdato.

Har du yrkessjåførkompetanse som utløper fra og med 1. januar 2020, kan denne benyttes i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre etterutdanning

Les mer hos vegvesen.no

Raste- og hvileplasser skal være åpne

Ettersom flere og flere fasiliteter langs veiene har stengt som følge av koronautbruddet har det vært manglende tilgang til åpne, rene rasteplasser, døgnhvileplasser og toalettanlegg langs riksvegnettet.

Statens vegvesen har etter påtrykk fra blant annet NHO Logistikk og Transport, forsterket renholdet i tråd med anbefalinger og sikret at rasteplasser og døgnhvileplasser som har toaletter med innlagt vann, skal være åpne langs riksvegnettet.

Les mer hos vegvesen.no

Næringsaktører kan bestille time til godkjenning av kjøretøy

Statens vegvesen har åpnet for godkjenning av andre kjøretøy enn de samfunnskritiske, og som fremstilles av næringsaktører. Dette gjelder altså på tross av stengte trafikkstasjoner.

Les mer hos vegvesen.no

Tiltak vi fortsatt jobber med

NHO LT jobber iherdig for å sikre flere tiltak for godstransporten, se en oversikt her:

NHO LT har fått gjennomslag for flere viktige saker, og regjeringen har kommet med tre krisepakker til næringslivet. Dette er imidlertid ikke nok, og vi jobber derfor iherdig med å sikre flere tiltak for godstransporten.

Situasjonen for transportnæringen er alvorlig. På den ene siden er det forventet fra myndigheter og samfunnet generelt at forsyningslinjer til  og fra landet og i landet holdes i gang, på den andre siden går volumene ned som følge av flere og flere stengte virksomheter, og en allerede svak lønnsomhet blir dermed ytterligere redusert.

Av tiltak vi fortsatt jobber med kan vi blant annet nevne:

 • Statlig kjøp av transporttjenester, for bane og sjø
 • Reduksjon i terminalavgifter for godstransporten på bane
 • Vurdering av reduksjoner i særavgifter og bompenger
 • Reduksjon/fritak fra security-avgifter for flyfrakt og årsgebyr for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører
 • Staten kan dekke pensjonsinnbetalinger til OTP for arbeidstakere som er permitterte

Vi jobber også videre med løpende spørsmål fra medlemmene våre, innenfor både jus, tariff, næringpolitikk og kompetanse. Dersom du lurer på noe eller har en utfordring du trenger bistand med må du derfor ikke nøle med å ta kontakt med oss.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: